Natuurcompensatie in de Voordelta bij de aanleg van de tweede Maasvlakte. Achtergronddocument bij de Natuurbalans 2008

27-01-2009 | Publicatie

De Voordelta is het eerste mariene natuurgebied langs de Noordzeekust, dat beschermd wordt onder de vlag van Natura 2000. Het is ook het eerste beschermde gebied waarvoor een Natura 2000-beheerplan wordt opgesteld. Een deel van het gebied gaat verloren door de aanleg van de Tweede Maasvlakte. Compensatie van natuurschade is dan verplicht. Of de natuur per saldo voldoende gecompenseerd is, is echter niet met zekerheid vast te stellen.

Zoeken naar evenwicht tussen natuur, economie en gebruikersbelangen bij aanleg van de Tweede Maasvlakte

De Voordelta is een natuurgebied langs de Noordzeekust, op de plaats waar de tweede Maasvlakte wordt aangelegd. Het is het eerste beschermde gebied waarvoor een Natura 2000-beheerplan wordt opgesteld. Compensatie van natuurschade is dan verplicht.

Ondanks de aangetaste staat van het gebied, zijn de Natura 2000-beheerdoelen grotendeels gericht op het behoud van de huidige natuurwaarden. De Natura 2000-beheermaatregelen en de compensatiemaatregelen zijn gecombineerd in één beheerplan. Er wordt een bodembeschermingsgebied ingesteld en rustgebieden voor vogels en zeehonden. Compensatie wordt niet gerealiseerd door het aanleggen van vervangende natuur maar door kwaliteitsverbetering binnen het gebied Voordelta. Bij de voorbereiding van het beheerplan werden mogelijkheden gevonden om tegemoet te komen aan de belangen van gebruikers met een effect op de natuur, zoals visserij en recreatie.

Dit voorbeeld maakt inzichtelijk hoe de natuurbescherming op zee in de praktijk uitpakt. De Voordelta kan ook een voorbeeldwerking krijgen voor andere Natura 2000-gebieden.

Meer Informatie