Nederlandse broeikasgasemissies 1990-2002. Nationaal Inventarisatie Rapport 2004

25-05-2004 | Publicatie

Het Engelstalige rapport 'Greenhouse Gas Emissions in the Netherlands 1990-2002' (Nationaal Inventarisatie Rapport) is nu gepubliceerd. Dit rapport is geschreven op verzoek van de Directie Klimaatverandering en Industrie van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer om te voldoen aan de verplichtingen in het kader van het Klimaatverdrag van de Verenigde Naties en het Bewakingsmechanisme Broeikasgassen van de Europese Unie.

Hoofdconclusies Nationaal Inventarisatie Rapport 2004

Uit het rapport blijkt dat afgelopen jaar de emissietrend door herberekening met 2% naar beneden is bijgesteld. Volgens de huidige inventarisatie is totale uitstoot van broeikasgassen in 2002 gelijk aan die in het basisjaar 1990 (1995 voor F-gassen). Na temperatuurscorrectie voor 2002 zijn de emissies 3% hoger. In die periode zijn de emissies van CO2 met 10% toegenomen, terwijl de CH4- en N2O-emissies met resp. 32% en 7% afnamen. Van de zgn. F-gassen, waarvoor 1995 het referentiejaar is, nam de totale emissie met 60% af. De HFK- en PFK-emissies namen met resp. 65% en 35% af, terwijl de SF6 emissies met circa 15% toenamen in 2002 ten opzichte van 1995. Volgend jaar zal opnieuw een bijstelling volgen van mogelijk enkele procenten omdat in het kader van de afronding van het verbeterprogramma voor veel bronnen en stoffen de emissies herberekend zullen worden zodat voldaan wordt aan de eisen van de UNFCCC en het Kyoto Protocol.

De emissies in de Milieubalans 2004 verschillen van dit rapport omdat die recenter (voorjaar 2004) zijn vastgesteld.

Meer informatie

Bezoek de Nederlandse Broeikasgas Emissie Inventarisatie site www.broeikasgassen.nl voor extra informatie over de Nederlandse broeikasgas-emissie-inventarisaties en het Nederlandse emissieregistratiesysteem.

De Engelse naam voor deze site is: www.greenhousegases.nl.