Nederlandse broeikasgasemissies 1990-2003 -Nationaal Inventarisatie Rapport 2005

02-05-2005 | Publicatie

Het National Inventory Report 2005 is een Engelstalige rapport dat jaarlijks wordt opgesteld door het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) in samenwerking met CBS, TNO en SenterNovem om te voldoen aan de verplichtingen in het kader van het Klimaatverdrag van de Verenigde Naties (UNFCCC) en het Bewakingsmechanisme Broeikasgassen van de Europese Unie. Het rapport is gebaseerd op de emissiecijfers die dit jaar door de Nederlandse Emissieregistratie zijn vastgesteld.

Hoofdconclusies Nationaal Inventarisatie Rapport 2005

In 2003 waren de totale broeikasgasemissies (exclusief landgebruik) circa 1% hoger dan in het basisjaar (1990, maar 1995 voor de gefluorideerde gassen) en zonder temperatuurcorrectie. In periode 1990-2003 zijn de emissies van CO2 exclusief landgebruik met 12% toegenomen, terwijl de CH4 en N2O-emissies met respectievelijk 32% en 19% afnamen. Van de zogenaamde F-gassen, waarvoor 1995 het referentiejaar is, nam de totale emissie met circa 60% af. De HFK- en PFK-emissies namen met respectievelijk 75% en 25% af in 2003 ten opzichte van 1995, terwijl de emissies van SF6 met 11% toenamen.

De grootste wijzigingen in totale broeikasgasemissies in 2003 ten opzichte van 2002 worden veroorzaakt door toename van 3,1 Mton (1,7%) van de CO2-emissies, vooral van de streefwaardesectoren gebouwde omgeving (5%), industrie/energiesector (0,9%) en transportsector (2,0%), terwijl de emissies in de landbouw daalden (-2,2%). De methaanuitstoot is met 0,7 Mton CO2-eq. (4,2%) afgenomen (met name bij afval en landbouw). Ook de N2O-uitstoot is in 2003 met 0,7 Mton-CO2-eq. afgenomen (3,6%) (met name in landbouw en industriƫle procesemissies).

Internationale rapportageverplichtingen Nederlandse overheid

Dit jaarlijkse rapport over de Nederlandse inventarisatie van broeikasgasemissies is geschreven op verzoek van de Directie Klimaatverandering en Industrie van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer om te voldoen aan de rapportageverplichtingen van het Klimaatverdrag van de Verenigde Naties (UNFCCC) en van het Bewakingsmechanisme Broeikasgassen van de Europese Unie.

Wat staat er in het rapport?

Dit rapport bevat onder andere trendanalyses voor de emissies van broeikasgassen in de periode 1990-2003 en documentatie van gebruikte berekeningsmethoden, databronnen en toegepaste emissiefactoren. Ook worden de nationale broeikasgasemissies per streefwaardesector samengevat, zoals gebruikt in het Nederlandse nationale klimaatbeleid. Veel aandacht wordt dit jaar besteed aan de documentatie van de vele uitgevoerde herberekeningen.

Meer informatie