Nieuwe inzichten in de omvang van de fijnstofproblematiek

02-03-2006 | Publicatie

Er zijn sterke aanwijzingen dat de huidige fijnstofconcentratie in Nederland 10-15% lager is dan eerder werd aangenomen. De laatste jaren worden lagere concentraties gemeten, maar de Europese norm wordt in steden en langs snelwegen nog steeds overschreden.

Samenvatting

Er zijn sterke aanwijzingen dat de huidige concentratie van fijn stof in Nederland 10-15% lager is dan eerder werd aangenomen.

Lagere metingen

Belangrijkste aanleiding hiervoor zijn de lagere gemeten concentraties in de laatste twee jaren. Als deze lage concentraties zich ook in de toekomst voordoen, is de omvang van het fijnstofprobleem kleiner dan tot nu toe werd aangenomen. Het aantal locaties waar naar verwachting in 2010 de Europese grenswaarde voor daggemiddelde fijnstofconcentraties wordt overschreden, is ruim gehalveerd ten opzichte van eerdere schattingen. De resterende knelpunten liggen vooral in de grote steden in de Randstad, in zuidelijk Nederland en langs een aantal drukke snelwegen. Het aantal knelpunten in de nieuwe prognose is meer dan evenredig lager, omdat er in eerdere schattingen veel locaties waren waar de concentraties net boven de Europese grenswaarde lagen.

Gezondheidseffecten

De verwachte gezondheidseffecten veranderen weinig door de nieuwe inzichten. De langdurende blootstelling en het daaraan verbonden gezondheidseffect wordt 10-15% lager geschat. De effectiviteit van het tot nu toe gevoerde nationale beleid (Prinsjesdagpakket) blijft, zeker wat betreft het verkeersgerichte deel, even kosteneffectief als eerder werd aangegeven.

Grenswaarde nu te halen

Momenteel wordt de grenswaarde nog op grote schaal overschreden. Het oorspronkelijke beeld was dat dit in de komende 20 jaar nauwelijks zou veranderen. Deze verwachting is nu bijgesteld: de realisatie van de grenswaarde komt eerder binnen bereik. Met extra lokaal, nationaal en Europees beleid kan het probleem tegen 2015 opgelost zijn. Hiervoor is wel uitstel, ofwel derogatie, van de Europese Commissie nodig, omdat eigenlijk al in 2005 aan de grenswaarde voldaan had moeten zijn.

Deze publicatie is uitsluitend digitaal beschikbaar.