Nutrientenbelasting van bodem en water: verkenning van de gevolgen van het nieuwe mestbeleid

06-04-2006 | Publicatie

Het nieuwe mestbeleid met een stelsel van gebruiksnormen is per 1 januari 2006 van kracht geworden. Dit brengt de milieudoelstellingen op een tweetal aspecten (evenwichtsbemesting fosfaat en nitraat in het grondwater) binnen bereik. De reductiedoelstelling voor belasting van het oppervlaktewater blijft buiten bereik.

Nieuw mestbeleid leidt tot minder milieubelasting

Het nieuwe mestbeleid met een stelsel van gebruiksnormen, dat 1 januari 2006 van kracht geworden is, brengt de milieudoelstellingen op een tweetal aspecten (evenwichtsbemesting fosfaat en nitraat in grondwater) binnen bereik:

  • De indicatieve fosfaatgebruiksnormen tot 2015 leiden tot een aanzienlijke daling van het fosfaatoverschot, zodat vrijwel evenwichtsbemesting wordt bereikt.
  • In 2009 zal de nitraatconcentratie van het bovenste grondwater in het totale Nederlandse zandgebied nog rond de 70 mg/l liggen als gevolg van naijleffecten in de bodem. Maar in de periode daarna (2010-2015) zal de concentratie de doelstelling van 50 mg/l benaderen. Naar verwachting zal in het zuidelijk zandgebied de nitraatnorm ook na 2009 nog aanzienlijk worden overschreden (gemiddeld circa 80 mg/l).

De OSPAR-doelstelling van 50% reductie van de belasting van oppervlaktewater in 2010 ten opzichte van 1985, toegepast op de af- en uitspoeling van landbouwgronden, blijft buiten bereik. Het nieuwe mestbeleid verlaagt de belasting van het oppervlaktewater met stikstof en fosfaat ten opzichte van medio jaren ‘80 met 32% (stikstof) en 13% (fosfor).