Ontwikkeling en toepassing van een Milieukwaliteitsindicator Bestrijdingsmiddelen

20-07-2000 | Publicatie

De ontwikkeling van een milieukwaliteitsindicator voor bestrijdingsmiddelen voor het berekenen van de mate van normoverschrijding ten gevolge van de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen in de verschillende milieucompartimenten, wordt beschreven. De indicator is gebaseerd op gemeten gehaltes van bestrijdingsmiddelen in het Nederlandse milieu. De in dit rapport beschreven indicator is toegepast op monitorgegevens van pesticiden in Nederlandse oppervlaktewateren voor de jaren 1992 - 1996 en op monitorgegevens betreffende het voorkomen van bestrijdingsmiddelen in regenwater in de Provincie Zuid-Holland in de jaren 1992 en 1998.

Het blijkt dat er gedurende de jaren 1992 - 1996 sprake is van een aanzienlijke overschrijding van de streefwaarde voor bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater. Wel laat de overschrijding van de streefwaarde voor bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater, op het aggregatieniveau van Nederlandse wateren, een dalend verloop zien gedurende de jaren 1992 - 1994. In de periode 1994 - 1996 is er sprake van een stabilisatie.

De overschrijding is hoger in regionale wateren dan in rijkswateren. Gehaltes aan bestrijdingsmiddelen zijn in het algemeen hoger in neerslag dan in oppervlaktewater. Er lijkt, zeker als rekening gehouden wordt met het aantal gemeten bestrijdingsmiddelen, sprake te zijn van een stabilisatie van de gehaltes van deze bestrijdingsmiddelen in regenwater.

Bij de interpretatie van de in dit rapport gepresenteerde getalswaarden moet bedacht worden dat deze getallen volledig afhangen van de kwaliteit van de onderliggende data en de door individuele beheerders gevolgde bemonsteringsstrategie. Het was in het kader van dit onderzoek niet mogelijk om de kwaliteit van de individuele data c.q. de onzekerheden in deze data, te toetsen.