Ontwikkelingen in natuurgebieden: van condities naar kwaliteit

26-06-2008 | Publicatie

In de afgelopen 15 jaar zijn de milieu-, water- en ruimtecondities in natuurgebieden verbeterd. De mate van verbetering varieert echter. Dit rapport beschrijft deze ontwikkelingen ten aanzien van verzuring, vermesting, verdroging en versnippering voor de terrestrische natuur. Daarnaast besteedt de studie aandacht aan de gevolgen van veranderende condities op de natuurkwaliteit.

Flinke afname nutrientenbelasting natuur, bestrijding verdroging minder succesvol

Door daling van de stikstofdepositie met 34% is het teveel aan stikstofdepositie op natuur sinds 1990 afgenomen met 54%. Wat betreft oppervlaktewaterkwaliteit is het verschil tussen de huidige concentraties van vermestende stoffen als fosfaat en stikstof en de maximaal toelaatbare risiconiveaus afgenomen tot 41% ten opzichte van 1990. Qua verdroging is de minste voortgang geboekt. In 3% van het verdroogde gebied heeft sinds 1990 volledig hydrologisch herstel plaatsgevonden. Rekening houdend met beperkt of gedeeltelijk herstel is dit 17%. Ook de mate van versnippering laat een dalende trend zien. Deze verbeteringen in condities hebben mogelijk geleid tot zichtbare positieve effecten op de natuurkwaliteit. Echter, het effect verschilt per natuurtype en soortengroep.

Meer informatie

Dit rapport is een achtergrond document bij de Natuurbalans 2006