Ontwikkelingen in de natuur, achtergronden bij de Natuurbalans 2005

26-07-2006 | Publicatie

Dit rapport is een achtergrondrapport bij de Natuurbalans 2005. Hierin is de achtergrondinformatie gegeven van gebruikte data en van specifiek voor deze Natuurbalans uitgevoerde analyses. Het betreft de achtergronden bij het hoofdstuk: 'Ontwikkelingen in de natuur'. Dit gaat in op de ontwikkelingen van de laatste 10-15 jaar in de natuur in Nederland en vergelijkt dit met de natuur in Europa. De ontwikkelingen van natuur in het agrarisch gebied, rivieren en duinen krijgen speciale aandacht.

Ontwikkelingen in de natuur

In Nederland is maar een klein deel van het landoppervlak natuur. Dat deel is gemiddeld in Europa drie maal groter dan in Nederland. Nederland is vooral sterk in natte natuur, hiervan is naar verhouding meer aanwezig dan in de rest van Europa.

Gemiddeld genomen zijn de aantallen broedvogels, dagvlinders en grote zoogdieren in Europa sinds 1970 afgenomen, zowel in natuurgebieden als in agrarische gebieden. In Nederland was deze afname groter dan in Europa gemiddeld vanwege de grotere ruimte- en milieudruk.

De druk op de Nederlandse natuur blijft groot, waardoor de natuur niet de kans krijgt zich te herstellen. Niettemin zijn er in sommige leefgebieden en voor sommige soortgroepen positieve ontwikkelingen te melden. Echter, de natuurkwaliteit in het agrarisch gebied blijft achteruitgaan. Ook de laatste 15 jaar gaan kenmerkende akkervogels, weidevogels en de voor graslanden kenmerkende dagvlinders in aantal achteruit.

Kenmerkende soorten van het rivierengebied vertonen een geleidelijke vooruitgang sinds de start van natuurontwikkelingsprojecten. Vooral vissen doen het goed. De aantallen lijken echter nog lang niet op de vroegere situatie.

Beschikbare achtergrondrapporten bij Natuurbalans 2005