Optiedocument energie en emissies 2010/2020

10-03-2006 | Publicatie

Er bestaan vele technische mogelijkheden om de uitstoot van broeikasgassen en andere luchtvervuilende stoffen te verminderen. Het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) geven in het ‘Optiedocument energie en emissies 2010 / 2020’ een actueel overzicht van de beschikbare maatregelen voor Nederland.Met deze maatregelen hebben ECN en MNP recent een potentieelverkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren en het tempo van energiebesparing te verhogen. Bij deze potentieelverkenning is nu het achtergrondrapport beschikbaar en worden ook de optiebeschrijvingen gepresenteerd.

171 optiebeschrijvingen voor emissiereducties

Er zijn 171 opties beschreven waarmee de uitstoot kan worden verminderd van de broeikasgassen, de luchtvervuilende stoffen die onder de NEC-richtlijn vallen (SO2, NOx, NH3, NMVOS) en van fijn stof. De zichtjaren voor de emissiereducties zijn 2010 en 2020. 

Het rapport ‘Optiedocument energie en emissies 2010/2020’ fungeert als een achtergronddocument bij de optiebeschrijvingen en het samenstellen van optiepakketten. In dit rapport wordt kort het achtergrondscenario beschreven en de emissieniveaus in 2010 en 2020 waarvoor de optiebeschrijvingen de mogelijke emissiereducties geven. De beschreven onderdelen in de optiebeschrijvingen, zoals emissiereductie, kosten en draagvlakaspecten, worden beschreven en toegelicht. 

Daarnaast wordt in het rapport het analysemodel beschreven waarmee optiepakketten kunnen worden samengesteld. Het analysemodel maakt het mogelijk om integrale oplossingen te vinden als voor verschillende stoffen tegelijk emissiereductiedoelen worden opgelegd. Per emissiethema worden de maximaal haalbare binnenlandse emissiereducties op basis van de optiebeschrijvingen gegeven. In een eerder uitgebrachte potentieelverkenning zijn de optiebeschrijvingen gebruikt om de mogelijkheden voor binnenlandse emissiereductie en energiebesparing tot 2020 te verkennen.

Meer informatie

De optiebeschrijvingen (factsheets Versie 1.0) worden separaat beschikbaar gesteld via de ECN-website.

Op verzoek van de Ministeries van VROM en EZ hebben het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) het ‘Optiedocument energie en emissies 2010/2020’ opgesteld. Dit achtergrondrapport beschrijft de gebruikte methodiek voor de optiebeschrijvingen.