Overheidsbeleid en Ruimtelijke Investeringen. Second opinion

30-09-2009 | Publicatie

De raming van de ruimtelijke investeringsbehoefte zou niet alleen de grondexploitatietekorten moeten omvatten, zoals nu het geval is, maar juist de kosten en opbrengsten van alle verstedelijkingsdoelen. Daarbij is het goed de onzekerheden over woningbouwprogramma’s, economische scenario’s, demografische ontwikkelingen en kostenkengetallen in de raming te benoemen. Dit soort informatie maakt aannames over de toekomstige investeringsbehoefte nauwkeuriger.

Ramingen van de ruimtelijke investeringsbehoefte gedegen maar voor verbetering vatbaar

Dit rapport is een korte evaluatie van de door het ministerie van VROM gehanteerde methodiek om ruimtelijke investeringen te ramen. Deze evaluatie heeft geleid tot verschillende kanttekeningen bij de methode en enkele suggesties ter verbetering.

Op welke manier passen gemeenten woningbouwplannen aan als zij over lagere subsidiebedragen beschikken dan verwacht? Welke keuzes maken zij gedurende het planproces? Kennis en inzichten over dit soort reacties maken het beter mogelijk iets te zeggen over de invloed van een afnemende subsidiebeschikbaarheid op ruimtelijke investeringen. Als ook de baten van ruimtelijke investeringen een plaats krijgen in de ramingen, kan beter de omvang van de tekorten bij gemeenten worden bepaald, zijn subsidies beter te legitimeren, en kan verdeling van subsidies over de gemeenten beter worden onderbouwd. Zo kan een sterkere relatie ontstaan tussen doelstellingen, ramingen en verdeling van subsidies voor ruimtelijke investeringen.