Overschrijdingen van ozon kritische waarden voor landbouwgewassen en bossen in Nederland ; voorlopige resultaten

09-01-1996 | Publicatie

In het kader van de VN-ECE Conventie van lange afstand transport van luchtverontreiniging zijn kritische waarden van ozon voor de blootstelling van bossen en landbouwgewassen bepaald. In dit rapport wordt een methode beschreven waarmee de gemeten ozon concentratie in kaart gebracht wordt op een zodanige wijze dat een directe vergelijking met de kritische waarden mogelijk is. De voorlopige resultaten laten zien dat zowel voor bossen als landbouwgewassen de kritische waarden veelvuldig overschreden worden. De mate van overschrijding is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden; tijdens een, zonnige zomer zoals bijvoorbeeld in 1989 en 1990 worden de kritische waarden met een factor 2 tot 3 overschreden in geheel Nederland. In een koude, regenachtige zomer zoals in 1991 of 1993 wordt slechts in het zuiden van Nederland een geringe overschrijding waargenomen.