Overstromingsschade in Dijkring 14 - Een koppeling van het Hoogwater Informatie Systeem aan de Ruimtescanner

01-07-2007 | Publicatie

Het aantal inwoners in Dijkring 14 daalt in 2040 ten opzichte van 2000, terwijl het aantal huizen stijgt. Dit heeft gevolgen voor de potentiële economische schade als gevolg van overstromingen, die in de hele dijkring toeneemt. De verwachte groei van aantallen huizen en aantallen inwoners is bovendien sterker in de meest overstromingsgevoelige gebieden van de dijkring. Dit blijkt uit een door MNP uitgevoerde case-studie naar het koppelen van modellen voor waterschade en ruimtegebruik.

Koppeling van waterschademodel aan ruimtegebruiksmodel

In deze case-studie wordt het toekomstige landgebruik in Dijkring 14 geëvalueerd vanuit het perspectief van overstromingen en verandering in veiligheid door middel van een koppeling tussen de Ruimtescanner (LUMOS) met het Hoogwater Informatie Systeem (HIS-SSM) van Rijkswaterstaat (RWS-DWW). Het HIS-SSM bevat onder andere een module waarmee economische schade berekend kan worden als gevolg van overstromingen. De Ruimtescanner in LUMOS is een landgebruiksmodel waarmee landgebruiksveranderingen in de toekomst verkend kunnen worden.

Scenariokeuze

De landgebruikcategorieën zoals die uit de Ruimtescanner komen, in dit geval het middentrendscenario uit de 'Nederland Later' studie van het MNP, zijn omgerekend naar dichtheden van huizen en aantallen arbeidsplaatsen, de eenheden waarmee het HIS-SSM rekent. Het gekozen overstromingsscenario was het slechtst denkbare scenario dat op het moment van onderzoek beschikbaar was.