Paper: Ruimtelijke ordeningsbeleid en woningprijzen

23-03-2006 | Publicatie

Het ministerie van Financiën heeft het Ruimtelijk Planbureau (RPB) gevraagd een onderzoek te doen naar de gevolgen voor de huizenprijzen van een soepeler ruimtelijk ordeningsbeleid. Eén van de veronderstellingen daarbij is dat een soepeler ruimtelijkeordeningsbeleid zal leiden tot een groter aanbod, en daarmee tot een lagere prijs, van koopwoningen. Deze koopprijsdaling leidt er vervolgens toe dat koopwoningen voor meer mensen betaalbaar worden. Tevens zou hierdoor de vermogensverdeling (voorzover deze naar voren komt in de huizenprijs) gelijkmatiger over de generaties worden verdeeld. Voor de huidige huizenbezitters kleven echter ook nadelen aan een plotselinge daling van de huizenprijs.

Deze vraag stelt het ministerie in het kader van een eigen onderzoek naar de mogelijkheden voor een generatiebewust begrotingsbeleid, dat wil zeggen een begrotingsbeleid met een evenwichtiger verdeling van vermogens, schulden en risico’s over de generaties. Dit onderzoek van het ministerie moet input bieden aan de Studiegroep Begrotingsruimte die begin 2006 van start gaat.

Het RPB heeft de vraag van het ministerie onderzocht aan de hand van een literatuurstudie, databronnen en gesprekken met experts. Met deze brief stellen wij het ministerie op de hoogte van onze bevindingen.