Plan van Aanpak Maatschappelijke Kosten Baten Analyse Bodemsanering

04-04-2006 | Publicatie

Op 4 april heeft het MNP het Plan van Aanpak voor de uitvoering van de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) Bodemsanering aangeboden aan Staatssecretaris Van Geel. Bij de beoordeling van de kosten en de baten zal onderscheid gemaakt worden in financieel-economische effecten, gezondheidseffecten en ecosysteemeffecten. De MKBA zal in samenwerking met onder andere CPB en RIVM worden uitgevoerd. De Staatssecretaris heeft het plan op 13 april aangeboden aan de Tweede Kamer.

Aanleiding

Dit plan van aanpak voor de Maatschappelijke Kosten-BatenAnalyse Bodemsanering is een eerste antwoord op de toezegging van Staatssecretaris Van Geel aan de Tweede Kamer om een MKBA Bodemsanering te laten opstellen.

Samenwerking

Het Plan is tot stand gekomen in samenwerking met het CPB en in overleg met mogelijke uitvoerders van onderdelen van het project (RIVM, MMG Advies, Bureau Bodem en milieuBeleid 3B) en is voorgelegd aan een groot aantal maatschappelijke groeperingen, ook middels een workshop.

Opzet

Er is nog geen invulling gegeven aan de MKBA, maar het Plan geeft aan hoe de MKBA opgezet gaan worden, welke aspecten (financieel-economisch, ecologisch, en gezondheid) beoordeeld gaan worden en welke methodiek (beoordeling van representatieve gevallen uit de verschillende segmenten van de werkvoorraad) gevolgd wordt.

Ook is op een aantal aspecten (bijvoorbeeld normenbouwwerk, gezondheidsschade, vergelijking normen in Europa) nadere informatie gegeven. Belangrijke constatering is dat voor het normenbouwwerk dat ten grondslag ligt aan de interventiewaarden bodemsanering en het saneringscriterium, is vastgesteld dat hiervoor, wat betreft de effecten, is aangesloten op het algemene risicobeleid in Nederland.

De MKBA wordt in twee fasen uitgevoerd. In de eerste fase wordt voor een aantal representatieve bodemverontreinigingsgevallen of prototypen een MKBA uitgevoerd. In de tweede fase worden de conclusies van de eerste fase, in relatie tot mogelijke alternatieven voor de bodemsaneringsoperatie, opgeschaald naar de totale werkvoorraad.

Rapportage

In oktober 2006 zal de MKBA worden opgeleverd, waarbij, gezien de beschikbare doorlooptijd geen volledigheid nagestreefd kan worden, maar voldoende bouwstenen voor de politieke afweging worden opgeleverd.

Deze publicatie is uitsluitend digitaal beschikbaar.