Prioritaire stoffen in de EmissieRegistratie

01-03-2006 | Publicatie

De staatssecretaris van VROM heeft aan de Tweede Kamer een voortgangsrapportage rond het prioritaire stoffenbeleid in Nederland toegezegd. Het ministerie van VROM heeft de EmissieRegistratie (ER) bij het MNP daarom verzocht een overzicht te geven van de ontwikkeling van de emissies van prioritaire stoffen sinds 1990. De afgelopen jaren heeft de ER geen emissiecijfers van prioritaire stoffen gepubliceerd vanwege de beperkte betrouwbaarheid van de beschikbare emissiecijfers (uit met name de industriële bronnen). De voorliggende notitie gaat daarom vooral in op de emissies uit industriële bronnen en geeft inzicht in de omvang van de totale emissies van prioritaire stoffen in de jaren '90, '95, '01, '02 en '03.

Tevens wordt ingegaan op de kwaliteit van de emissiecijfers. Uit de rapportage blijkt dat voor veel prioritaire stoffen sinds 1990 grote emissiereducties zijn bereikt. Om het beleid in de komende jaren te kunnen blijven evalueren en betrouwbare uitspraken te kunnen doen over verdergaande reducties, is het echter noodzakelijk om de kwaliteit van de emissiecijfers substantieel te verbeteren. Dat is ook van belang om te kunnen (blijven) voldoen aan de internationale eisen die aan emissierapportages gesteld worden. Om dit te bewerkstelligen, zal er de komende jaren meer aandacht besteed moeten worden aan de rapportage van de emissies van prioritaire stoffen van bedrijven; en zal de validatie van de gerapporteerde emissies door bevoegd gezag verbeterd moeten worden. Alleen dan kan de EmissieRegistratie voldoende betrouwbare nationale emissietotalen berekenen en rapporteren. De ER kan jaarlijks overzichten van stoffen en bedrijfsgroepen beschikbaar stellen om daarbij te ondersteunen.