Quickscan Beleidsnota Verkeersemissies

01-11-2004 | Publicatie

De Beleidsnota Verkeersemissies is op 18 juni 2004 door het kabinet aangenomen en wordt 4 november 2004 behandeld in de Tweede Kamer. Het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP-RIVM) heeft een evaluatie uitgevoerd van deze nota.

NOx-doel sector verkeer haalbaar, maar onder veel voorbehouden

De Nota Verkeersemissies wil de beleidsopgave voor 2010 van 27 kton NOx invullen door een binnenlands maatregelpakket met een beoogde emissiereductie van 8 kton en door het bij de EU aanvragen van een vrijstelling van 19 kton NOx in verband met de niet voor de praktijk representatieve emissiestestmethode voor zware bedrijfsvoertuigen. Het is onzeker of de EU deze 19 kton geheel voor haar rekening wil nemen. Het is ook onzeker of met het binnenlandse maatregelpakket een emissiereductie van 8 kton kan worden gerealiseerd. Het maatregelpakket bestaat namelijk uit stimuleringsmaatregelen, die weliswaar kosteneffectief zijn maar waarvan de effecten zeer onzeker zijn. Een andere onzekerheid is dat de meeste stimuleringsregelingen financieel nog niet (volledig) zijn gedekt en bovendien jaarlijks in de belastingplannen dienen te worden opgenomen.

Stimulering van biobrandstoffen: niet kosteneffectief

Het kabinet streeft naar een aandeel van 2% biobrandstoffen in benzine en diesel in 2006, conform de streefwaarde in de EU-biobrandstoffenrichtlijn. De op dit moment beschikbare biobrandstoffen zijn een relatief dure optie voor vermindering van de CO2-emissies. De nota erkent dit maar stelt dat stimulering op dit moment nodig is om op termijn te komen tot kosteneffectievere biobrandstoffen uit houtachtige gewassen. Het MNP oordeelt dat deze redenering voor bio-ethanol plausibel is maar niet voor biodiesel uit koolzaad. Ook voor de stimulering van biobrandstoffen geldt dat de financiering nog moet worden geregeld.

Stimulering van roetfilters: kosteneffectief maar gezondheidseffecten zijn beperkt

Jaarlijks overlijden in Nederland circa 2800 mensen na kortdurende blootstelling aan verhoogde fijnstof (PM10)-concentraties (acute sterfte). Het is wetenschappelijk nog zeer onzeker welke PM10-fractie(s) deze acute sterfte veroorzaakt. Het kabinet wil vanaf 1-1-2005 het gebruik van roetfilters bij nieuwe dieselpersonenauto’s stimuleren. Roetfilters verminderen de hoeveelheid PM10 in het uitlaatgas met meer dan 90%. De gezondheidsbaten van roetfilters bij nieuwe personenauto’s met dieselmotor wegen met name in stedelijke gebieden op tegen de meerkosten van roetfilters. Het maximale gezondheidseffect van het stimuleren van roetfilters bij personenauto’s is op voorhand beperkt omdat Nederlandse dieselpersonauto’s een gering aandeel hebben in de voor gezondheid relevant geachte PM10-concentratie, zelfs in stedelijke gebieden. Door de roetfilterstimuleringsregeling neemt de jaarlijkse acute sterfte door PM10 in 2010 met maximaal circa 35 af.