Quick scan van mogelijke gevolgen en effectiviteit van zoneringsvarianten rond VHR en WAV

19-09-2003 | Publicatie

Het MNP heeft een quick scan gedaan van de effectiviteit van beleidsvarianten voor zonering rond VHR en WAV-gebieden, voor de bescherming van natuurgebieden. Voor realisatie van de gestelde natuurdoelen (inclusief Habitatrichtlijn verplichtingen) is, los van de discussie over zoneringsmaatregelen, het terugdringen van de hoge achtergronddepositie met generiek beleid een conditio sine qua non. De zoneringsvarianten kunnen wel een afwaartse beweging van landbouw ten opzichte van natuur ingang zetten. Bovendien kan zonering, mits resulterend in emissiereductie, een bijdrage leveren aan de aanpak van lokale 'hot spots', waar hoge natuurwaarde worden beinvloed door hoge lokale emissiebronnen.

Combinatie nodig van generiek beleid en zonering

Gebiedsgerichte zonering is geen alternatief voor generiek beleid om de ammoniakdepositie te verminderen. Daarvoor is de achtergronddepositie te hoog. Maar andersom is generiek emissiebeleid zonder te letten op de sterk lokale invloed van ammoniakemissies nabij natuurgebied eveneens geen effectieve oplossing. Lokaal eenzelfde depositiereductie te realiseren met generiek beleid zou betekenen dat de gehele veehouderijsector met vergaande emissiereductie wordt geconfronteerd.

Toelichting

Een combinatie van generiek beleid en ruimtelijk zoneringsbeleid is het meest effectief om de beoogde natuurkwaliteit te realiseren. De analyse leidt tot de volgende drieslag:

  1. Generiek beleid, bij voorkeur in internationaal verband, voor het laten afnemen van de achtergronddepositie
  2. Geen uitbreiding of nieuwvestiging in een zone langs gevoelige natuurgebieden omdat anders de depositie van ammoniak op deze natuurgebieden juist toeneemt (ruimtelijke zonering)
  3. Selectief, bij natuurgebieden met hoge natuurwaarden en een hoge lokale ammoniakdepositie ('hot spots'), saneren van lokale piekbelastingen.

Kader van het onderzoek

Dit is de conclusie van een door het Milieu- en Natuurplanbureau uitgevoerde quick scan analyse van een aantal zoneringsvarianten rond de Vogel- en Habitatrichtlijn-gebieden en de Wet ammoniak en Veehouderij. Deze conclusies zijn ook opgenomen in de Natuurbalans 2003 en de beoordeling van het hoofdlijnenakkoord en de begroting 2004-2007 op milieu- en natuureffecten.

Voorstel zoneringsstelsel in Tweede Kamer

Op 12-9-2003 is door de ministeries van VROM en LNV een voorstel bij de Tweede Kamer ingediend voor een zoneringsstelsel voor de beoordeling van ammoniakemissies van veehouderijbedrijven. Als vervolg op de uitgevoerde quick scan zal het Milieu- en Natuurplanbureau binnenkort ook dit nieuwe voorstel toetsen op verwachte effectiviteit.