Quickscan toepassingsbereik PRTR en E-PRTR (European Pollution Release and Transfer Register)

24-05-2005 | Publicatie

Op verzoek van het Ministerie van VROM heeft het MNP onderzocht in welke mate Nederland kan voldoen aan de Europese rapportageverplichtingen die voortvloeien uit de IPPC Richtlijn (het European Pollutant Emissions Register) en de Europese uitwerking van de Aarhus Conventie (het European - Pollutant Release and Transfer Register). Nederland heeft om verschillende redenen moeite om aan de verplichtingen te voldoen.

Een van de belangrijkste redenen is dat veel individuele bedrijfsgegevens alleen onder voorwaarde van geheimhouding beschikbaar zijn. Andere reden is dat voor een aanzienlijk aantal bedrijven de individuele rapportageplicht ontbreekt, terwijl die er op grond van de Europese eisen wel zou moeten zijn. De Nederlandse wetgeving moet daar zo spoedig mogelijk op aangepast worden.