Realisatie EHS: de provincies aan het stuur? - Achtergronden bij de Natuurbalans 2005

26-07-2006 | Publicatie

Bij de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), een netwerk van beschermde natuurgebieden in Nederland, zijn de provinciale overheden naast het Rijk vanaf 1990 een steeds grotere rol gaan spelen.

Samenvatting

Anno 2005 worden de rollen van Rijk en provincies herijkt. Dit gebeurt onder meer binnen het kader van een nieuwe plattelandsnota waarin ook de Ecologische Hoofdstructuur als beleidscategorie is opgenomen. Doel is een verbetering van de beleidsuitvoering. De Natuurbalans 2005 wilde niet voorbij gaan aan deze ontwikkeling. Daarom is deze verkennende studie uitgevoerd.

Vraag is wat we, gegeven de rol die provincies tot nu toe hebben gespeeld bij de realisatie van de EHS, kunnen leren voor de toekomstige rol van provincies. Inspiraties vormen naast beleidswetenschappelijke literatuur, gesprekken met provinciale beleidsmedewerkers en een workshop met andere ervaringsdeskundigen. Uitdagingen voor de toekomst zijn: beslechten van de domeinstrijd tussen verschillende betrokken beleidssectoren, vergroten van het onderlinge vertrouwen tussen bestuurslagen en versterken van de uitvoerbaarheid van het beleid. Dit zou tot uiting moeten komen in een grotere samenhang in het plattelandsbeleid, voldoende beleidsruimte op regionaal niveau, en garanties voor financiƫle dekking van beleid, onder meer via ruimte voor nieuwe financieringsconstructies ook op decentraal niveau.

Voorstanders van een alternatieve visie die naar voren brengen om de EHS als nationaal project te realiseren, dienen zich rekenschap te geven van het feit dat de realisatie van dit ecologisch netwerk niet alleen door het sectorale natuurbeleid wordt beinvloed. De mogelijkheden voor rationele planning en top down sturing zijn daarom beperkt.

Beschikbare achtergrondrapporten bij Natuurbalans 2005