Realisatie Milieudoelen - Voortgangsrapport 2008

15-05-2008 | Publicatie

De rapportage Realisatie Milieudoelen 2008 geeft een beknopt overzicht van de actuele ontwikkelingen op het gebied van de milieudruk en milieukwaliteit. Deze rapportage beoogt het verantwoordingsdebat zoals dat in het voorjaar in de Tweede Kamer wordt gevoerd, te ondersteunen.

Gunstige trends, maar kans dat doelen bereikt worden is onzeker

Aan de hand van 35 indicatoren die aansluiten op de artikelen uit de VROM-begroting worden de actuele ontwikkelingen op het gebied van het milieu beschreven. Ook wordt aangegeven of Nederland naar verwachting aan de nationale en Europese verplichte milieudoelstellingen gaat voldoen.

Uit deze rapportage blijkt dat voor de meeste indicatoren de trends in milieudruk en milieukwaliteit gunstig zijn. Uitzonderingen zijn de trend voor het energiebesparingstempo en de CO2-emissie van verkeer en vervoer.

Tegenover de over het algemeen gunstige trends staat dat het voor veel milieudossiers onzeker is of met het vastgestelde beleid de doelen tijdig worden gerealiseerd.