Realisatie Milieudoelen - Voortgangsrapport 2007

16-05-2007 | Publicatie

In een groot aantal milieudossiers is het tempo van milieuverbetering te laag om met het huidige beleid de doelen tijdig te realiseren. Een belangrijke uitzondering hierop is het Kyoto-doel.

Gunstige emissietrends, maar realisatie milieudoelen in de helft van de milieudossiers nog niet op orde

Kans om Kyoto-doel te realiseren toegenomen

De raming voor emissies van broeikasgassen in 2010 (gecorrigeerd voor aankoop van buitenlandse emissierechten door bedrijven) bedraagt 216 Mton. Dit is 8 Mton lager dan waar in de Milieubalans 2006 van werd uitgegaan, vooral omdat het door Brussel toegestane emissieplafond voor bedrijven die deelnemen aan het CO2-emissiehandelssysteem aanzienlijk lager is. Naar verwachting zullen Nederlandse bedrijven hierdoor meer emissiereductie in het buitenland kopen. Het binnenlandse doel van 222 Mton wordt daarmee waarschijnlijk gehaald. Indien de overheid er in slaagt om de beoogde 100 Mton emissiereductie in het buitenland aan te kopen, wordt het Kyoto-doel met het vastgestelde beleid waarschijnlijk gehaald. Sinds medio 2005 is er echter nauwelijks voortgang geboekt met het afsluiten van projectcontracten. Momenteel is iets meer dan de helft van de benodigde contracten afgesloten.

Kwaliteit van water en bodem verbetert nog niet

In de media gaat recent veel aandacht uit naar de energie- en klimaatproblematiek, maar het milieubeleid omvat meer dossiers. Zo laat deze publicatie zien dat een teveel aan meststoffen het bereiken van een goede waterkwaliteit nog vaak in de weg staat, ondanks afgenomen emissies. Ook voor de bodemkwaliteit is de doelstelling om verdere achteruitgang tot staan te brengen nog niet bereikt. Vooral fosfaat en zware metalen blijven zich ophopen in landbouwgronden.

Luchtkwaliteit verbetert, maar onduidelijk is of normen tijdig worden gehaald

De kans op het voldoen aan de nationale emissieplafonds uit de NEC-richtlijn is toegenomen, vooral voor NOx. Dit als gevolg van nieuwe inzichten in de verkeersemissies. De kans dat het NOx-plafond wordt gehaald is nu ongeveer 50%. Sinds 1990 zijn de emissies gedaald en is de lucht schoner geworden. Ook het aantal knelpunten met normoverschrijding voor de luchtkwaliteit zal in de toekomst fors afnemen. Toch worden de normen, niet overal gehaald, ook niet met extra derogatietermijnen. Wel is er zowel (inter)nationaal als lokaal aanvullend beleid in ontwikkeling. Op veel knelpuntlocaties zal de situatie daardoor verbeteren, maar onduidelijk is nog of er dan wel overal aan alle normen wordt voldaan.

Leefomgevingskwaliteit verbetert, maar enkele doelen worden niet gehaald

In de leefomgeving is het aantal geluidsknelpunten de laatste jaren afgenomen. Toch zullen niet alle geluidsknelpunten tijdig worden opgelost, ook niet na uitvoering van voorgenomen maatregelen. Het doel voor externe veiligheid om knelpunten met betrekking tot kwetsbare objecten (onder meer woningen) die zich binnen 10-5-risicocontour bevinden op te lossen in 2007 is gehaald. Dit door deze te saneren of door maatregelen aan de bron te treffen. Onduidelijk is of het doel om knelpunten bij kwetsbare objecten binnen 10-6-contour op te lossen wordt gehaald. Vooral knelpunten rondom buisleidingen vragen nog veel aandacht.

Milieukosten nemen toe, aandeel in bbp stabiel

De totale kosten van de milieumaatregelen door overheid, bedrijven en burgers, bedroegen in 2006 ruim 13 miljard euro. Dit komt overeen met circa 2,5% van het bbp; dit aandeel is de laatste jaren vrij constant. Vergeleken met 2005 namen de milieukosten met circa 5% toe. Over een langere periode bezien, zijn de milieukosten met gemiddeld 1% per jaar toegenomen.

Rapport geschreven ter ondersteuning van het verantwoordingsdebat

Met dit rapport beoogt het MNP het verantwoordingsdebat (VBTB) te ondersteunen. Met het oog daarop bevat het rapport een actualisatie van de raming die in de Milieubalans van 2006 werd gepresenteerd. In september zal het MNP de Milieubalans uitbrengen met een evaluatie van het beleid in brede context.

Meer informatie

Een gedetailleerd cijfermatig overzicht van de emissiegegevens en een groot aantal andere milieu-indicatoren is beschikbaar op de website: Compendium voor de leefomgeving.