Referentieraming niet CO2 broeikasgassen. Emissieraming voor de periode 2001-2010

27-01-2002 | Publicatie

De resultaten voor de niet-CO2 broeikasgassen van het project 'Referentieraming energie en broeikasgassen' dat door RIVM en ECN is uitgevoerd in opdracht van de ministeries van Economische Zaken en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer worden gepresenteerd. Er wordt een schatting gegeven van de emissie van niet-CO2 broeikasgassen in Nederland in 2010.

Emissie bronnen en trends tot 2000 zijn geanalyseerd, en toekomstige ontwikkelingen van de economie zijn opnieuw ingeschat. De nieuwe raming van de emissie van de niet-CO2 broeikasgassen is vergeleken met eerdere ramingen die zijn gebruikt voor het nationale klimaatbeleid. Tevens zijn de emissiereductie effecten van het voor 1 juli vastgestelde klimaatbeleid ingeschat. De resultaten dienen ter ondersteuning van de tussentijdse evaluatie in 2002 van het klimaatbeleid zoals aangekondigd in de Uitvoeringsnota Klimaatbeleid (1999).