Regionale bevolkings- en allochtonenprognoses 2005-2025

15-06-2006 | Publicatie

De komende twintig jaar neemt het aantal inwoners van Nederland met 600 duizend toe tot 16,9 miljoen. De groei zal vooral plaatsvinden in Noord- en Zuid-Holland en in Flevoland. De huidige afname van het aantal inwoners in Limburg zal doorzetten.Het aandeel allochtonen in de grote steden zal de komende jaren niet verder toenemen. Wel zal dit aandeel in de omliggende gemeenten groter worden. De vergrijzing zal het sterkst zichtbaar zijn in de grensgebieden.

Waar wonen we in 2025?

Krimp in Limburg, sterke groei in Flevoland

De bevolking van Nederland neemt tussen 2005 en 2025 naar verwachting met bijna 4 procent toe. Door de vele woningbouw zal de bevolking in Flevoland met ruim een kwart toenemen. Vooral Almere en Lelystad zullen fors groeien. Limburg en in mindere mate Zeeland krijgen juist te maken met afnemende bevolkingsaantallen.

Noord- en Zuid-Holland blijven de provincies met de meeste inwoners. Zij nemen tweederde van de bevolkingsgroei tot 2025 voor hun rekening. De groei doet zich vooral voor in de grote steden en omringende gemeenten. In een aantal gemeenten in de Gooi en Vechtstreek en in het Groene Hart zal de bevolking echter afnemen.

Meer allochtonen rond de grote stad

Niet-westerse allochtonen wonen nu vooral in de Randstad, in het bijzonder in de grote steden. Naar verwachting zal een groot aantal in de komende jaren echter naar de omliggende gemeenten verhuizen. In gemeenten als Schiedam, Diemen en Almere zal in 2025 bijna 30 procent niet-westers allochtoon zijn. Ook bij Arnhem, Tilburg en Groningen is sprake van een overloop naar de randgemeenten.

Westerse allochtonen wonen zowel nu als in de toekomst vooral in de grensgemeenten en de grote steden in de Randstad. Ook voor deze groep geldt dat zij steeds vaker in de randgemeenten van de grote steden wonen.

Limburg meest vergrijsd

In 2025 is 21 procent van de bevolking van Nederland 65-plusser. Nu is dat nog 14 procent. In alle regio's zal het aandeel ouderen toenemen, maar niet overal even sterk. Limburg zal in 2025 met 25 procent 65-plussers de sterkst vergrijsde provincie zijn. Vooral zuidelijk Limburg, zuidelijk Zeeland en de plattelandsgebieden van Friesland, Groningen en Drenthe zijn én blijven het meest vergrijsd. In veel grensgemeenten zal in 2025 een op de vier inwoners een 65-plusser zijn. Doordat Flevoland vooral in trek is bij jonge gezinnen, blijft deze provincie het minst vergrijsd, al stijgt het aandeel 65-plussers wel van 9 tot 16 procent.

In toenemende mate zijn 65-plussers allochtoon, vooral in de grote steden. Zo zal in 2025 het aantal niet-westerse allochtone 65-plussers in Amsterdam zijn verdriedubbeld.

Technische toelichting

De resultaten in dit persbericht zijn afkomstig uit de publicatie Regionale bevolkings- en allochtonenprognose 2005-2025 die in samenwerking tussen het CBS en RPB tot stand is gekomen. In deze publicatie presenteren het RPB en het CBS een samenhangend en gedetailleerd toekomstbeeld van de bevolkingsontwikkelingen van de provincies en van alle gemeenten. Hierbij wordt uitgegaan van de 467 gemeenten per 1 januari 2005.

Allochtonen zijn onderscheiden naar generatie en de herkomstgroeperingen Turkije, Marokko, Suriname, Nederlandse Antillen en Aruba, overig niet-westers en westers. Het is voor het eerst dat landsdekkende, gemeentelijke prognoses in dergelijk detail beschikbaar zijn.

De resultaten van de regionale bevolkings- en allochtonenprognose zijn consistent met de nationale prognose die het CBS eind 2004 heeft opgesteld. Dit betekent dat de cijfers naar gemeenten optellen tot de cijfers uit de nationale prognose. Hierbij kan overigens sprake zijn van afrondingsverschillen.

De cijfers uit de regionale bevolkings- en allochtonenprognose zijn gebaseerd op veronderstellingen over de toekomstige ontwikkelingen van regionale verschillen in geboorte, sterfte, buitenlandse migratie en verhuizingen. Aan deze ontwikkelingen wordt uitgebreid aandacht besteed in de eerder verschenen publicatie Achtergronden en veronderstellingen bij het model PEARL. Naar een nieuwe regionale bevolkings- en allochtonenprognose van het RPB en CBS.

Regionale bevolkings- en huishoudensprognose

Gedetailleerde cijfers over de regionale bevolkings- en allochtonenprognose zijn te vinden in de databank StatLine op de website van het CBS en op de website: www.regionalebevolkingsprognose.nl