Regionale verschillen in migratie over korte afstand: een ruimtelijk interactiemodel

20-06-2005 | Publicatie

Met behulp van het ruimtelijk interactiemodel kan de migratie over korte afstand worden geschat. Het artikel gaat niet zozeer over de migratie zelf, als wel over de werking van het model. Aan de hand van migratiestromen in 2002 is per provincie nagegaan in hoeverre het model leidt tot correcte voorspellingen. Er zijn drie vormen van het model geschat, met als verklarende variabelen: het inwonertal van de gemeente van vestiging; het inwonertal van de gemeente van vertrek; en de afstand tussen die gemeenten. In het algemeen lijkt de migratie met het model goed te voorspellen, hoewel voor sommige migratiestromen sprake is van een ernstige onder- of overschatting. Voor een groot deel houden deze voorspelfouten verband met het (ontbreken van) nieuwbouw. Voor een ander deel ontstaan de fouten doordat sommige gemeenten bewoners aantrekken door de aanwezigheid van bepaalde faciliteiten.