Review Saneringstool versie 1.2

22-05-2007 | Publicatie

De Saneringstool is een rekeninstrument om knelpunten voor de luchtkwaliteit op te sporen en te onderzoeken hoe lokale maatregelen de luchtkwaliteit kunnen verbeteren. Voor de meeste knelpuntlocaties voldoet dit instrument aan de wettelijke kwaliteitscriteria. Het effect van maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren schat de Saneringstool gemiddeld, over een groot aantal locaties, goed in. Voor een nauwkeurig lokaal beeld is maatwerk nodig. Dit blijkt uit de review waaraan het MNP de Saneringsstool op verzoek van VROM heeft onderworpen.

Rekeninstrument voor knelpunten luchtkwaliteit

De ‘Saneringstool’ is een rekeninstrument dat voor heel Nederland op lokale schaal en voor toekomstige jaren de knelpunten voor luchtkwaliteit in beeld brengt. Het instrument biedt tevens inzicht in effecten van met regionale en lokale maatregelen op de luchtkwaliteit. De Saneringstool is een belangrijk instrument voor het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit.

Saneringstool onderzocht

Het MNP heeft voor versie 1.2 van de saneringstool onderzocht of dit instrument voldoet aan de eisen die daaraan gesteld worden. Dit betekent dat het instrument met voldoende nauwkeurigheid de plaatsen in beeld moet brengen waar de luchtkwaliteit normen overschrijdt. Ook moet het instrument een redelijke indicatie geven van effecten van maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit. Voor het onderzoek is gekeken naar de opbouw van de tool, de rekenmodules die zijn gebruikt, hoe de invoergegevens tot stand zijn gekomen en welke keuzen er op verschillende onderdelen zijn gemaakt.

Saneringstool voldoet in grote lijnen aan eisen

De belangrijkste conclusies uit de review zijn dat de Saneringstool voor de meeste knelpuntlocaties voldoet aan de wettelijke kwaliteitscriteria die gesteld worden aan het op straatniveau in beeld brengen van overschrijdingen van grenswaarden. Er zijn enkele uitzonderingen geconstateerd en situaties waarover geen oordeel geveld kan worden. Lokale maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren werken over het algemeen zeer specifiek uit, waardoor voorinschatting van een lokaal effect maatwerk nodig is. Gemiddeld over een groot aantal locaties geeft de Saneringstool een goede inschatting van het maatregeleffect. In de Saneringstool wordt het CAR-model toegepast. Recente inzichten in het functioneren daarvan bij (toekomstige) hogere fracties directe NO­2 -emissies zijn de aanleiding voor nader onderzoek om het CAR-model te herzien. Het is noodzakelijk dat de tool een eventuele herziening van het dit model volgt.

Onzekerheden in resultaten

De review resulteert in aanbevelingen en suggesties voor verbetering. Toch zal de gebruiker in de toepassing altijd rekening moeten houden met de onzekerheden in de resultaten, die voor een specifieke locatie aanzienlijk kunnen zijn.