Rollenstrijd in het Landelijk Gebied

24-06-2005 | Publicatie

Het onderzoek heeft tot doel inzicht te krijgen in de rol van de provincie in het integraal gebiedsgericht beleid, zowel inzicht in haar huidige functioneren als inzicht in haar mogelijke toekomstige rol. Terugkijkend op basis van literatuur en interviews naar de wijze waarop de provincie inhoud geeft aan haar rol, wordt geconcludeerd dat de provincie in het integraal gebiedsgericht beleid thans een zwakke rol speelt en dat het rijk domineert.

Kijkend naar de toekomst van het integraal gebiedsgericht beleid blijkt aanpassing van de provinciale rol wenselijk. En omdat de provincie, meer dan het rijk, blijk geeft van ervaring met een samenwerking gerichte bestuursstijl, het integreren van beleid en het mobiliseren van gebiedsactoren, is geconcludeerd dat in het integraal gebiedsgericht beleid een sturende rol van de provincie meer gewenst is dan die van het rijk.

Voorwaarden voor versterking van de rol van de provincie zijn dat het rijk beleidsruimte geeft aan de provincie, dat de provincie leert zich onafhankelijk op te stellen van het rijk en dat de betrokkenheid bij de EU versterkt wordt om de (financiƫle) kansen van de EU beter te benutten. Tot slot is het een voorwaarde dat door zowel het rijk als de provincie de verandering wordt ingezet als een noodzakelijke cultuuromslag waarbij het proces van verandering nadrukkelijk wordt ingezet als leerproces.