Salderingsmodel luchtkwaliteit

31-10-2006 | Publicatie

Het MNP heeft samen met TNO, DHV en Goudappel Coffeng een salderingsmodel voor luchtkwaliteit ontwikkeld. Dit model kan berekenen of compenserende maatregelen voldoende zijn om bij bouwprojecten de luchtkwaliteit per saldo te verbeteren. Het model is ontwikkeld in kader van de salderingsregeling uit de voorgestelde wetswijziging van de Wet Milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) van het kabinet.

Nieuw model voor salderingsberekeningen luchtkwaliteit

Achtergrond

Met de regeling van het kabinet wordt het mogelijk dat grote bouwprojecten bij een dreigende overschrijding van een luchtkwaliteitsgrenswaarde doorgang vinden, mits de verslechtering van luchtkwaliteit op een andere locatie binnen de regio gesaldeerd (gecompenseerd) wordt. De luchtkwaliteit moet hierdoor per saldo gemiddeld over de regio verbeteren of tenminste gelijk blijven. Het kabinet wil met de regeling een flexibelere koppeling mogelijk maken tussen ruimtelijke investeringen en luchtkwaliteit.

Lokale overheden moeten salderen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

Lokale overheden salderen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) door de effecten van alle bouwprojecten in de regio te vergelijken met de effecten van compenserende maatregelen. Uit de eerste berekeningen voor Zuid-Holland lijken er voldoende voorgenomen maatregelen te zijn om alle grote bouwprojecten te kunnen compenseren.

Beoordeling Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

Naast de methodiek en vuistregels worden worden in dit rapport de keuzes beschreven die gemaakt zijn voor de regeling salderen. Dit zijn zowel wetenschappelijke als beleidsmatige keuzes. In een aparte rapportage heeft het Milieu- en Natuurplanbureau het NSL inclusief de regeling salderen en de bijbehorende beleidskeuzes beoordeeld.