Schets van de knelpunten in de luchtkwaliteit in Nederland

01-09-2000 | Publicatie

In 2001 moet de nieuwe EU-regelgeving voor de luchtkwaliteit in Nederland zijn geïmplementeerd. In het kader van het VROM-project 'Plan van Aanpak Stedelijke Luchtkwaliteit' vindt afstemming over de taken plaats tussen de verschillende overheidslagen. Ter ondersteuning van de implementatie zijn de huidige en toekomstige (2010) knelpunten in de luchtkwaliteit in Nederland en de daaraan gekoppelde gezondheidseffecten beschreven.

NO2 is in de Randstad in de stedelijke achtergrond en zelfs hier en daar erbuiten een knelpunt. PM10 ligt in de regionale achtergrond in de zuidelijke helft van Nederland en in de stedelijke achtergrond in zuid Nederland en de Randstad boven de norm. Voor beide stoffen geldt dat in 2010 naar verwachting deze knelpunten zijn opgelost. Zoals te verwachten komen de grootste knelpunten voor bij drukke wegen en straten in de stedelijke omgeving. Er zijn normoverschrijdingen voor NO2, PM10, zwarte rook, CO, benzeen en B(a)P. Met uitzondering van NO2 en PM10 zullen deze in 2010 naar verwachting niet meer voorkomen. Gezien de overschrijding van grenswaarden kan worden geconcludeerd dat blootstelling aan de huidige niveaus ook gezondheidsrisico's voor de bevolking inhoudt. Echter ook beneden de norm kunnen nog gezondheidsrisico's optreden. Doordat de concentraties afnemen verminderen de gezondheidsrisico's.