Sectorale CO2-emissies tot 2010. Update Referentieraming als basis voor streefwaarden

13-12-2004 | Publicatie

Nederland stoot in 2010 precies zoveel CO2 uit om de doelstelling volgens het Kyoto-protocol te halen. Dat blijkt uit sectorale CO2-emissies die ECN en RIVM hebben berekend op verzoek van VROM.

Op verzoek van Ministeries van VROM, EZ, V&W en LNV hebben Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) van het RIVM de CO2-emissie per sector tot 2010 ingeschat. Daarbij zijn ze uitgegaan van een eerdere studie, de Referentieraming energie en CO2 uit 2002. Deze raming is aangepast met onder meer gecorrigeerde emissiecijfers voor 2000 en een groot aantal recente beleidsaanpassingen. 

De update is bedoeld om de vier ministeries te helpen bij het opstellen van CO2-streefwaarden voor de sectoren op hun beleidsterrein. Hiermee hoopt de overheid meer zekerheid te scheppen over het behalen van het binnenlandse emissiedoel in 2010. De sectorale CO2-emissies staan in een rapport dat vrijdag 19 december 2003 naar staatsecretaris Van Geel van Milieu is verstuurd.

Sectorale CO2-emissies

Uit het rapport blijkt dat de CO2-emissie in 2010 overeenkomt met de Kyoto-doelstelling van 186 Mton. Enkele aanpassingen van sectorontwikkelingen leiden tot een iets hogere verwachte emissie van de industrie en energiesector. Echter, door een verbetering in de nationale emissie-registratie blijken de CO2 emissies de afgelopen jaren bijna 4 Mton lager te zijn dan tot nu toe is gedacht. Dit werkt ook door in de prognoses voor het jaar 2010. Hierdoor komt het behalen van de binnenlandse Kyoto doelstelling voor broeikasgassen dichterbij. De beleidsmaatregelen van de kabinetten Balkenende I en II hebben per saldo weinig effect op het realiseren van het Kyoto-doel.

Tabel: Verwachte CO2-emissies (Mton) in 2010, voor en na update van de Referentieraming uit 2002
 
Referentieraming-update Referentie-raming 2002
Streefwaardesectoren 2000 2005 2010 2010
Land- en tuinbouw 8,1 7,7 6,5 8,3
Transport 35,2 36,8 38,3 36,4
Gebouwde omgeving 31,7 30,1 29,0 30,5
Industrie/Energie 101,2 109,0 112,2 115,3
w.o. Industrie en Bouw 37,8 40,7 42,9 55,8
w.o. Energie 63,4 68,3 69,2 59,5
Totaal 176,1 183,6 186,0 190,5

Halen CO2-doelstelling niet zeker

Het is nog niet zeker of de CO2-doelstelling zal worden gehaald. Onzeker zijn vooral de productietrends in de zware industrie en de elektriciteitssector. Daarnaast hangt de hierboven vermelde CO2-correctie in de emissieregistratie samen met de ondoorzichtige gedetailleerde registratie van de CO2-emissies. Het MNP heeft inmiddels bij de VROM-inspectie gepleit voor de introductie van een eenvoudiger en meer transparante methodiek. Toekomstige verbeteringen van de methode kunnen echter ook tegenvallers opleveren en daarmee de huidige meevaller voor het halen van de doelstelling teniet doen.

Gezien de toekomstige onzekerheden schatten ECN en RIVM de kans dat het binnenlandse emissiedoel zal worden gehaald op 50 procent. Dit hangt af van factoren op het gebied van economie, de monitoring van emissiecijfers en de effectiviteit van het klimaatbeleid.

Emissiehandel CO2

De huidige ECN/RIVM-studie levert voor 2005 ook een schatting van de emissie van bedrijven die mee moeten doen aan de Europese emissiehandel. Deze bedrijven stoten ongeveer 57 % uit van de totale CO2-emissie in Nederland. Volgens een enquête onder de bedrijven zal hun emissie echter aanzienlijk hoger liggen dan verwacht. ECN en RIVM achten deze groeicijfers geen goede basis voor de te verwachten emissies in 2010. Tenslotte kan nog worden opgemerkt dat in het voorjaar van 2005 een volgende Referentieraming zal verschijnen.