Verkeer in het Platform Integrale Energie (PIE)

12-06-2002 | Publicatie

Dit rapport beschrijft het deelmodel Verkeer en Vervoer (PIE-VeV) van het Platform voor Integrale Energie- en emissieverkenningen (PIE). PIE is door de doelgroep Energie ontwikkeld in nauwe samenwerking met het ECN en is een integratieplatform dat de grootte en de samenstelling van de vraag naar energiedragers door de verschillende sectoren koppelt aan het aanbod van de energieproductiesector.

PIE heeft tot doel de effecten op de nationale emissies van veranderingen in de grootte en de samenstelling van de energievraag door de verschillende sectoren over de gehele energieketen door te kunnen rekenen. PIE-VeV, een onderdeel van PIE, beschouwt veranderingen in het energievraag 'aan de pomp' en de emissies ter plaatse van het vervoermiddel. Veranderingen in de energievraag 'aan de pomp' kunnen het gevolg zijn veel factoren.

In PIE-VeV is op basis van de modelstructuur van PIE voor de volgende indeling gekozen:

  1. volumegroei = vervoersomvang in reizigerkilometers of tonkilometers
  2. dematerialisatie = veranderingen in de modal split in het personen- of goederenvervoer en veranderingen in de bezetting/belading van vervoermiddelen
  3. besparing = veranderingen in de energiebehoefte van vervoermiddelen (aan de wielen)
  4. aanbod = samenstelling naar motortype-brandstofcombinatie en de omzettingsrendementen daarvan.

Veranderingen in emissies zijn het gevolg van veranderingen in energievraag en veranderingen in energiegerelateerde emissiefactoren (g/GJ). In deze emissiefactoren zitten impliciet technische maatregelen aan voertuigen en veranderingen in brandstofkwaliteit besloten.

PIE-VeV is geen model dat de absolute vraag naar vervoer in een gegeven scenariocontext kan berekenen en vervangt dus niet de bestaande vervoersmodellen. Met PIE-VeV kunnen wel eerste-ordeschattingen worden gegeven van de effecten op energiegebruik en emissies door de sector verkeer en vervoer van veranderingen ten opzichte van het referentiescenario in enkele economische groeiparameters, modal-shifts in het personen- en goederenvervoer, veranderingen in bezettings- en beladingsgraden, efficientieverbeteringen en verschuivingen in de brandstofmix.