Uitstoot en plafonds van broeikasgassen niet opgenomen in het Europese emissiehandelssysteem 2013 - 2020

08-06-2011 | Publicatie

Dit rapport evalueert het voorstel van de Europese Commissie om de jaarlijkse emissieplafonds in de periode 2013-2020 te berekenen voor de uitstoot van broeikasgassen die niet onder de Europese emissiehandel valt. Het blijkt dat in 2020 het plafond voor Nederland 105 Mton CO2-equivalent zou bedragen. Ook voor de jaren vanaf 2013 tot 2020 zijn jaarlijks dalende emissieplafonds berekend. Verwacht wordt dat, zonder rekening te houden met het beleid van het huidige kabinet, de uitstoot in 2020 rond het dan geldende plafond zal liggen.

In dit rapport berekent het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) voor de periode 2013-2020 de jaarlijkse emissieplafonds voor de sectoren in Nederland die niet onder het Europese emissiehandelssysteem (ETS) vallen; de belangrijkste niet-ETS-sectoren zijn verkeer, de gebouwde omgeving en een deel van de landbouwsector. De berekening is gebaseerd op de rekenprocedures en gegevensbronnen zoals voorgesteld door de Europese Commissie in het kader van het Effort Sharing-besluit. Om de resultaten te kunnen duiden, introduceren en evalueren we ter vergelijking ook een alternatieve berekening. Bovendien bevat dit rapport een beperkte actualisatie van de verwachte feitelijke uitstoot in 2020 door Nederlandse niet-ETS-sectoren. Daarnaast zijn de effecten onderzocht van onzekerheden die zijn gerelateerd aan het monitoren van de uitstoot van broeikasgassen bij het bepalen van de emissieplafonds en de verwachte feitelijke uitstoot.

Emissieplafonds volgens voorstel van de Europese Commissie hoger dan volgens het alternatief

Volgens het voorstel van de Europese Commissie zou in 2020 het emissieplafond voor de niet-ETS-sectoren in Nederland 105 megaton CO2-equivalenten bedragen. Dit is hoger dan de alternatieve berekening, die resulteert in een plafond van 103 megaton CO2-equivalenten. Het verschil kan worden verklaard uit het gebruik van uiteenlopende gegevensbronnen. Een nadeel van de in het voorstel van de Europese Commissie gebruikte bronnen is het gebrek aan transparantie van een deel van de gegevens. Hierdoor kunnen de berekende plafonds slechts gedeeltelijk worden geverifieerd. Voor het alternatief geldt dat de gebruikte gegevensbronnen mogelijk niet beschikbaar zijn in andere Europese lidstaten. Hierdoor kan het lastig zijn om een Europese aanpak te baseren op het gepresenteerde alternatief.

Niet-ETS uitstoot in 2020 ligt waarschijnlijk rond het plafond

Op basis van de beperkte actualisatie van de prognose uit 2010, verwachten we dat de feitelijke uitstoot door niet-ETS-sectoren in 2020 104 megaton CO2-equivalenten bedraagt, met een onzekerheidsmarge van 96 tot 112 megaton CO2-equivalenten. De conclusie luidt dat de feitelijke uitstoot in 2020 naar verwachting rond de berekende plafonds van het Effort Sharing-besluit liggen. In deze herberekening is het beleid van de huidige regering niet meegenomen.

Meer informatie