Uitstoot van broeikasgassen gedaald

04-09-2006 | Publicatie

De uitstoot van het broeikasgas koolstofdioxide (CO2) was in 2005 enkele procenten lager dan in 2004, vooral omdat de energiesector minder fossiele brandstoffen verbruikte. In plaats van fossiele brandstoffen werden meer duurzame energiebronnen (biomassa, wind) ingezet voor de elektriciteitsproductie (+40%). Ook werd meer elektriciteit geïmporteerd dan in 2004. Dit concluderen CBS en MNP op basis van voorlopige energie- en productiegegevens over 2005.

Uitstoot van broeikasgassen gedaald

In 2005 lag de uitstoot van broeikasgassen ongeveer 2 procent lager dan in 2004. De uitstoot is vastgesteld op 214 miljard CO2-equivalenten. Hiermee is de uitstoot van broeikasgassen terug op het niveau van 1990. De daling is geheel tot stand gekomen door een geringere uitstoot van koolstofdioxide.

Minder koolstofdioxide

Volgens voorlopige cijfers was in 2005 de uitstoot van het belangrijkste broeikasgas koolstofdioxide (CO2), berekend volgens de IPCC-voorschriften, 177 miljard kg. Dit is 4 miljard kg lager dan in 2004, een daling van 2 procent. De uitstoot van de overige broeikasgassen is vrijwel onveranderd gebleven.

Figuur: grafiek met de emissies van broeikasgassen; totaal,  CO2 en overige broeikasgassen 1990-2005; CO2 uitstoot in 2005 is lager dan in 2004, overige broeikasgassen vrijwel gelijk gebleven

Emissies van broeikasgassen

Meer duurzame energie

De meest opmerkelijke daling van de CO2-emissie doet zich voor in de energiesector. Bij de elektriciteitsproductie daalde de emissie door het gebruik van fossiele brandstoffen met ongeveer 3 miljard kg. Zo is er 3 procent minder aardgas ingezet en 7 procent minder steenkool. Desondanks bleef de beschikbare hoeveelheid elektriciteit op peil door een grotere inzet van duurzame energiebronnen en een grotere import van elektriciteit.

De inzet van duurzame energie lag in 2005 ongeveer 40 procent hoger dan een jaar eerder, de netto import nam met 13 procent toe.

Figuur: kooldioxide-emissies per sector 1990-2005; De meest opmerkelijke daling van de CO2-emissie doet zich voor in de energiesector (CBS/PBL)

Kooldioxide-emissies per sector

Biomassa in plaats van fossiele brandstoffen

Door gebruik te maken van duurzame energiebronnen zoals biomassaverbranding en windenergie is in 2005 bijna 6 miljard kg CO2 aan emissies door verbranding van fossiele brandstoffen vermeden. Weliswaar komt bij de verbranding van biomassa ook koolstofdioxide vrij (ruim 9 miljard kg in 2005) maar volgens de IPCC-voorschriften hoeven deze emissies niet te worden meegeteld in het landelijk totaal.

Het gebruik van biomassa onder meer bij de elektriciteitsproductie en bij ruimteverwarming is goed voor 4,5 miljard kg aan vermeden emissies. De inzet van biomassa voor elektriciteitsproductie is in 2005 met bijna 50 procent toegenomen ten opzichte van 2004. Daarmee nam de hoeveelheid vermeden kooldioxide-emissies toe met 1,3 miljard kg. Ook de vermeden emissies door windenergie namen iets toe tot 1,2 miljard kg.

Figuur: lijngrafiek met vermeden kooldioxide-emissies en duurzame energieproductie 1990-2005; Door gebruik te maken van duurzame energiebronnen zoals biomassaverbranding en windenergie is in 2005 bijna 6 miljard kg CO2 aan emissies door verbranding van fossiele brandstoffen vermeden (CBS/PBL)

Vermeden kooldioxide-emissies en duurzame energieproductie

Gebruikte termen en definities

Een korte uitleg van gebruikte termen en definities.

Gegevens in het Milieu- en Natuurcompendium

Bronnen