Van aankoop naar beheer II. Ex ante evaluatie en opties omslag natuurbeleid

11-09-2007 | Publicatie

Extra inspanning nodig voor gewenst resultaat omslag natuurbeleid. Sinds een aantal jaren wil de rijksoverheid agrariërs en andere particulieren sterker betrekken bij het natuurbeheer. Dit wordt 'de omslag' genoemd. Voorwaarden zijn een, vergeleken met verwerving van natuurgrond door de overheid, gelijkblijvende natuurkwaliteit en een gelijkblijvend budget. De vraag is of dit realistisch is.

Zijn particulieren en agrariërs wel bereid om mee te doen aan het natuurbeheer? Zijn de ecologische doelen van het natuurbeleid wel te halen? En in hoeverre blijft het budget gelijk? Het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) heeft het natuurbeheer door terreinbeherende organisaties, door particulieren en door agrariers vergeleken met betrekking tot de bereidheid tot deelname, de natuurkwaliteit en de economische effecten.

Het MNP komt tot de conclusie dat de omslag niet het gewenste effect zal hebben. Voor particulier natuurbeheer is vooralsnog te weinig animo. Agrarisch natuurbeheer zal bij gelijkblijvend beleid zelden de natuurdoelen kunnen halen die terreinbeherende organisaties wel halen. Particulier natuurbeheer blijkt wel bedrijfseconomisch aantrekkelijk en de deelname kan met gerichte informatie en begeleiding van de overheid worden verbeterd. Het agrarisch natuurbeheer vergt aanvullend beleid met betrekking tot continuïteit en inrichtingsmogelijkheden en daarnaast ook aanvullende financiële vergoedingen. Omdat agrarisch natuurbeheer nu goedkoper is dan het beheer door terreinbeherende organisaties bestaat hiervoor onderhandelingsruimte.