Verbetering van de communicatie en presentatie rondom de MKBA bij verstedelijkingsprojecten

27-01-2011 | Publicatie

De maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) vormt een belangrijk onderdeel van de besluitvorming over ruimtelijke investeringsprojecten. Bij gebiedsontwikkeling en verstedelijkingsprojecten zijn de presentatie en communicatie van de resultaten van de MKBA echter in de huidige vorm onvoldoende toegankelijk voor diegenen die beslissingen moeten nemen. Het PBL doet enkele voorstellen ter verbetering.

In deze paper gaat de aandacht uit naar mogelijke verbeteringen in de communicatie op drie vlakken:

  • het beter in kaart brengen van het investeringsproject, de problemen en de effecten;
  • het toegankelijker maken van de presentatie van de resultaten;
  • het ontwikkelen van aanvullend instrumentarium om de reikwijdte van een investeringsproject objectief vast te kunnen stellen en om de stedenbouwkundige effecten van een project systematisch te kunnen beoordelen.

De paper is bedoeld als discussiestuk, als het startpunt van een verkenning naar de mogelijkheden om de MKBA verder te ontwikkelen.