Vergelijking van effectniveaus voor bodemorganismen met het maximaal toelaatbaar risico. Een veldstudie naar de invloed van zware metalen in een gradient te Budel

31-05-1996 | Publicatie

Deze studie is een onderdeel van het project 'Validatie van toxiciteitsgegevens en risicogrenzen bodem'. Het project heeft tot doel de ecotoxicologische normstelling voor de bodem nader te onderbouwen. Dit gebeurt o.a. door onderzoek naar de representativiteit van laboratorium-gegevens en de ecologische betekenis van risicogrenzen (als MTR en HC50) in veldsituaties.

In het hier beschreven onderzoek wordt, op basis van veldwaarnemingen, een relatie gelegd tussen de abundanties van verschillende nematodentaxa en de gehaltes aan zware metalen in de bodem. Behalve de afzonderlijke taxa worden ook verschillende indices en trofische groepen in beschouwing genomen. Het onderzoek werd uitgevoerd langs een gradiƫnt van zware-metalenverontreiniging, die is ontstaan rond de voormalige zinksmelterij van Budelco te Budel-Dorplein.

Op basis van de gevonden relaties werden zoveel mogelijk inschattingen gemaakt van veld-EC5-waarden voor afzonderlijke taxa, indices en trofische groepen. Deze niveaus werden vervolgens vergeleken met de maximaal toelaatbare risico's (MTR) van zware metalen. Een significante relatie met het zinkgehalte in de bodem kon berekend worden voor drie (van de 35) genera en een somparameter: de trofische groep bacterie-eters. De geschatte veld-EC5 waarde voor de drie genera liggen onder het MTR van zink, terwijl deze waarde voor de bacterie-eters beduidend hoger ligt.

De bemonsterde gradiƫnt van zware metalen bleek gecorreleerd te zijn aan de bodem-pH (r=0.9). De gevonden effecten kunnen dus ook verklaard worden uit een relatie met de zuurgraad van de bodem. In complexe veldsituaties is het daarom noodzakelijk om de invloed van bodemeigenschappen, op een juiste wijze in de beoordeling van ecologische effecten te verdisconteren.