Verkeer en vervoer in de Welvaart en Leefomgeving. Achtergronddocument bij Emissieprognoses Verkeer en Vervoer

23-10-2006 | Publicatie

In dit rapport worden de nieuwste emissieprognoses voor verkeer en vervoer beschreven welke zijn gebaseerd op de recent gepubliceerde langetermijnscenario's uit het project Welvaart en LeefOmgeving (WLO). Aan de orde komen de verschillen ten opzichte van de vorige emissieraming als gevolg van nieuw beleid, gewijzigde groeiverwachtingen voor mobiliteit en nieuwe inzichten in de uitstoot van voer-, vaar- en vliegtuigen. Ook wordt ingegaan op de methoden die zijn gehanteerd voor de emissieberekeningen en zijn uitgebreide tabellen opgenomen met emissiegegevens per voertuigtype voor de vier WLO scenario's.

Samenvatting

De belangrijkste bevindingen uit het rapport zijn:

  • lagere groeiverwachtingen voor het vrachtverkeer over de weg en het water zorgen voor een forse daling van de emissies van NOx in 2010 (-5%) en 2020 (-17%) ten opzichte van de vorige raming;
  • tegenvallende resultaten van de Europese afspraken met autofabrikanten om de CO2-uitstoot van nieuwe personenauto's terug te dringen zorgen er in Nederland voor dat CO2-emissies voor de sector verkeer en vervoer, ondanks de lagere groeiverwachtingen bij het vrachtverkeer, hoger zijn in 2010 (+5%) en 2020 (+2%) dan in de vorige raming;
  • een gewijzigde methodiek voor de berekening van verdampingsemissies bij benzine-wegvoertuigen zorgt voor een daling van de NMVOS-emissies in 2010 (-30%) en 2020 (-40%);
  • zonder het nieuwe beleid (o.a. Prinsjesdagpakket) dat van kracht is geworden na het verschijnen van de vorige raming zouden de emissies van NOx en PM10 in 2010 respectievelijk 6 kton en 2 kton hoger zijn geweest. CO2-emissies zouden in 2010 en 2020 zonder invoering van de grijskentekenregeling voor bestelauto's en verplichte bijmenging biobrandstoffen respectievelijk circa 0,8 en 1,0 Mton hoger zijn geweest. Op de emissies van NMVOS en SO2 heeft het aanvullend beleid geen effect;
  • de klimaatdoelstelling voor de sector verkeer in 2010 zal zonder aanvullend beleid niet worden gehaald. Het beleidstekort in het hoge groeiscenario van de nieuwe raming bedraagt circa 3,5 Mton;
  • de milieudoelstelling voor NOx in 2010 zal zonder aanvullend beleid niet worden gehaald. Het beleidstekort in het hoge groeiscenario van de nieuwe raming bedraagt circa 16 kton. Voor de overige NEC-stoffen, SO2, NMVOS en NH3 is er met het huidige vastgestelde beleid geen beleidstekort meer.

Download de belangrijkste tabellen