Verkenning potentieel en kosten van klimaat en energiemaatregelen voor Schoon en Zuinig

07-12-2007 | Publicatie

De kosten om het klimaatdoel uit het regeerakkoord te realiseren kunnen worden gehalveerd indien flexibel wordt omgegaan met de doelen voor energiebesparing en duurzame energie. Het realiseren van het klimaatdoel kost de Nederlandse samenleving 3 à 4 miljard euro per jaar in 2020. Indien daarnaast ook de doelen van energiebesparing en duurzame energie worden gerealiseerd lopen de kosten op tot 8 à 9 miljard euro per jaar in 2020. Dat blijkt uit een verkenning om de klimaat- en energiedoelen van Schoon en Zuinig te realiseren.

Kosten klimaatambitie Schoon en Zuinig kunnen worden gehalveerd

Ambitieuze klimaat-en energiedoelen

In het regeerakkoord zijn ambitieuze doelen voor klimaat en energie afgesproken: de uitstoot van broeikasgassen moet 30% verminderen in 2020 ten opzichte van 1990, energiebesparing moet toenemen tot 2% per jaar en het aandeel duurzame energie tot 20% in 2020. In het kader van het project “Schoon en Zuinig” hebben ECN en MNP op verzoek van minister Cramer van het ministerie van VROM twee routes met technische en gedragsmaatregelen verkend om de klimaat- en energiedoelen te halen. De ECN/MNP informatie is door het kabinet gebruikt in de periode van 100 dagen overleg met de samenleving waarin gesprekken plaatsvonden met burgers en vertegenwoordigers van organisaties en bedrijven. Concrete beleidsplannen van de ministeries waren tijdens de studie niet beschikbaar en zijn niet meegenomen in deze verkenning. Het betreft geen doorrekening van het beleidsprogramma van het kabinet.

Doelstelling klimaat

De goedkoopste route om het klimaatdoel te halen kost de Nederlandse samenleving 3 à 4 miljard euro. De grootste bijdrage wordt geleverd door energiebesparing, gevolgd door duurzame energie, CO2-afvang bij de industrie en nieuwe kolencentrales in combinatie met ondergrondse opslag van de afgevangen CO2 en tenslotte reductie van niet-CO2 broeikasgassen. Ten opzichte van een situatie met het huidige vastgestelde beleid moet tweemaal zoveel energiebesparing en duurzame energie worden gerealiseerd.

Doelstelling klimaat, energiebesparing en duurzame energie

In de route om naast het klimaatdoel ook de doelen van energiebesparing en duurzame energie te halen, lopen de kosten op tot 8 à 9 miljard euro per jaar in 2020. Om jaarlijks 2% op ons energiegebruik te besparen zijn kostbare maatregelen nodig, zoals bijvoorbeeld zeer energiezuinige nieuwbouwwoningen. Om de 20% doelstelling voor duurzame energie te halen moet de bijdrage van windenergie en biomassa aanzienlijk groeien. Voorbeeld is een groei van windenergie op zee tot 6000 à 7000 MW. Dit is ongeveer 60 keer het molenpark voor de kust van Egmond aan Zee. Een ander voorbeeld is de groei van het aandeel biobrandstoffen in verkeer tot 20% in 2020. Dit is twee keer zoveel als de doelstelling van de EU.

Review publicatie

Op verzoek van MNP heeft SenterNovum vanuit haar praktijkervaring een review op deze publicatie uitgevoerd.