Voedsel, biodiversiteit en klimaatverandering Mondiale opgaven en nationaal beleid

02-02-2011 | Publicatie

Het blijkt technisch mogelijk om genoeg voedsel te verbouwen voor 9 miljard mensen en de ondervoeding terug te dringen, maar dat zal vooral ten koste gaan van de biodiversiteit in tropische en subtropische regio’s. Ook in Nederland zijn er spanningen tussen verschillende doelstellingen op gebied van klimaat, biodiversiteit en landbouw.

Innovaties voor duurzame vormen van landbouw

De wereldbevolking neemt nog toe tot circa 9 miljard mensen in 2050. Daarmee stijgt de voedselvraag. Daarnaast gaan mensen in opkomende economieën meer vlees, groente, fruit en vis eten, waardoor de vraag naar voedsel nog extra stijgt. Tegelijkertijd zullen door armoede nog grote aantallen mensen ondervoed zijn. Als we wereldwijd de biodiversiteit zoveel mogelijk willen behouden, dan is het nodig dat bestaande landbouwgronden zo effectief en duurzaam mogelijk benut worden. Tot nu toe is dat allerminst het geval. Zo gaan door erosie en verzilting landbouwgronden verloren.

Europa

Dat vraagt op Europees niveau om maatregelen die gezamenlijk bijdragen aan het realiseren van de opgaven op gebied van biodiversiteit, het beperken van klimaatverandering en duurzame instandhouding van landbouwgronden. Dat is op dit moment lang niet altijd het geval, zo kan de teelt van biobrandstoffen nadelige gevolgen hebben voor biodiversiteit of leiden tot hogere voedselprijzen en daarmee tot meer armoede.

Rol van Nederland groter dan verwacht

De rol die Nederland kan spelen bij het zekerstellen van de wereldvoedselvraag, de vermindering van armoede, de beperking van klimaatverandering en het behoud van biodiversiteit is groter dan men zou verwachten voor een relatief klein land. Nederlandse actoren kunnen via hun rol in het kennisnetwerk een belangrijke bijdrage leveren aan het optimaal benutten van bestaande landbouwgrond. Ook voor Nederland geldt echter dat omslag naar een meer duurzame benadering nog veel inspanning vraagt. Hier heeft de overheid ook een rol omdat het voor een deel om de ontwikkeling van kennis gaat die niet op korte termijn te vermarkten is. Verder is een aantal Nederlandse voedingsbedrijven wereldwijd actief en kan een rol spelen bij het oplossen van voedselvraagstukken.