Voor een beperkt publiek. De effecten van besloten wooncomplexen op het publieke domein in Nederland

31-08-2008 | Publicatie

De laatste jaren worden er in Nederland in toenemende mate woningbouwprojecten ontwikkeld waarin de bewoners een collectieve buitenruimte gezamenlijk in privaat eigendom krijgen en waarbij zijzelf verantwoordelijk zijn voor het beheer ervan. In veel van die projecten is de gemeenschappelijke ruimte min of meer afgeschermd, bijvoorbeeld in de vorm van waterpartijen, heggen, muren en soms hekken en afgesloten poorten.Het private eigendom en beheer en de afscherming roepen in Nederland veel discussie op. Deze ontwikkelingen betekenen namelijk een breuk met enkele traditionele uitgangspunten in het ruimtelijke ordenings- en volkshuisvestingsbeleid. Waar de overheid van oudsher de buitenruimte in eigendom en beheer had, krijgen nu marktpartijen en burgers het voor het zeggen. Door de combinatie van privaat eigendom en ruimtelijke afscherming, kan de toegankelijkheid van bepaalde plekken in het geding komen.