Waarborging Natuurkwaliteit EHS

14-07-2008 | Publicatie

Welke typen natuur willen we waar in de EHS realiseren? En hoe staat het met de kwaliteit van die natuurtypen? Om dergelijke vragen te kunnen beantwoorden is het nodig om de natuurkwaliteit helder en eenduidig te definiëren, de ontwikkelingen te monitoren en zo nodig bij te sturen. Het Rijk, de provincies, terreinbeheerders en het PBL ontwikkelen momenteel een systeem om de natuurkwaliteit in de EHS te borgen en te volgen. Dit systeem moet de mogelijkheid bieden om beter te sturen op de gewenste natuurkwaliteit. Een powerpoint presentatie brengt de hoofdlijnen van dit systeem in beeld.

Waarborging Natuurkwaliteit EHS in beeld

Het Rijk, de provincies, terreinbeheerders en het PBL ontwikkelen momenteel een systeem om de natuurkwaliteit in de EHS te borgen en te volgen. Dit systeem moet de mogelijkheid bieden om beter te sturen op de gewenste natuurkwaliteit. Voor deze toepassingen is het nodig de natuurkwaliteit helder en eenduidig te definiëren, de ontwikkelingen te monitoren en zo nodig bij te sturen. De betrokken partijen hebben afgesproken een nieuwe "natuurtaal" te hanteren, waarin natuurtypen, onderverdeeld in beheertypen, centraal staan.

Typologie met kwaliteitsklassen

Op dit moment zijn er 18 natuurtypen en 58 beheertypen onderscheiden en beschreven in een Index Natuur en Landschap. Op deze wijze worden de vele verschillende typologieën van Rijk, provincies en terreinbeheerders geharmoniseerd en vereenvoudigd. Eveneens kan een link worden gelegd met de typologie van Natura 2000 en KRW.

Bij natuurkwaliteit wordt onderscheid gemaakt in drie kwaliteitsklassen (hoog, middel, laag). De beoordeling van de kwaliteit per type wordt opgebouwd uit vijf deelaspecten:

  • biotische kwaliteit (plant- en diersoorten)
  • structuurkenmerken (hoge / lage vegetatie, open plekken, e.d.)
  • milieu- en watercondities (dit is inclusief bodemkwaliteit)
  • ruimtelijke condities (grootte en ruimtelijke samenhang van natuurgebieden)
  • natuurlijkheid / landschapsvormende processen (verstuiving, inundatie, begrazing, e.d.)

Presentatie van het systeem

Bijgevoegde Powerpoint presentatie laat zien dat het ontwikkelde systeem werkbaar en overzichtelijk is. Het Drents-Friese Wold staat als voorbeeldgebied centraal. Na een presentatie van de kwaliteitsbeoordeling met kleuraanduidingen op kaart en tabelvorm, komt de gelaagdheid van het systeem aan de orde. Het is mogelijk door te klikken van landelijk, via provinciaal naar gebiedsniveau en vervolgens naar onderliggende monitorinformatie.

De presentatie schetst de hoofdlijnen van het systeem, de concrete invulling van kwaliteitsklassen moet nog plaatsvinden. De kwaliteitsklassen zullen per beheertype worden beschreven in een aanvullend deel van de Index Natuur en Landschap.

De presentatie is bestemd voor diverse partijen die betrokken zijn bij Waarborging Natuurkwaliteit EHS en Omvorming Programma Beheer. Het kan helpen bij de verdere uitwerking van de natuurkwaliteit, monitoring en het bestuurlijke traject.