Waardenorientaties, wereldbeelden en maatschappelijke vraagstukken: Verantwoording van het opinieonderzoek voor de Duurzaamheidsverkenning 'Kwaliteit en Toekomst'

30-08-2006 | Publicatie

In dit rapport worden de achtergronden, analyses en berekeningen besproken van de waardenoriëntaties, wereldbeelden en maatschappelijke vraagstukken die een centrale rol spelen in de Duurzaamheidsverkenning 'Kwaliteit en toekomst' (2004). Dit rapport is een bijlage bij het 'Methoderapport Duurzaamheidsverkenning' (rapportnummer 550031001), maar is ook als een zelfstandig rapport te lezen.

Waardenoriëntaties en wereldbeelden

Aan bod komen hoe waardenoriëntaties en wereldbeelden zijn ontwikkeld en hoe waardenoriëntaties, wereldbeelden en maatschappelijke vraagstukken zijn gemeten door middel van omvangrijke enquêtes onder burgers. Daarnaast wordt de relatie tussen waardenoriëntaties, wereldbeelden en maatschappelijke vraagstukken besproken.

Duurzaamheidsverkenning

In de Duurzaamheidsverkenning 'Kwaliteit en toekomst' die in 2004 door het Milieu- en Natuurplanbureau is uitgebracht, wordt duurzaamheid opgevat als: 'de continueerbaarheid van de (hier en nu) gekozen kwaliteit van leven, gegeven de nagestreefde verdeling van die kwaliteit van leven over de wereld en de draagkracht van de beschikbare uiteindelijke middelen'. In het Methoderapport Duurzaamheidsverkenning is deze definitie geoperationaliseerd. Kwaliteit van leven wordt in de Duurzaamheidsverkenning impliciet benaderd als de mate waarin maatschappelijke vraagstukken die burgers belangrijk vinden, worden opgelost. De voorkeur voor een oplossing wordt mede bepaald door de persoonlijke waarden en doelen die burgers nastreven in het leven (waardenoriëntatie) en de gewenste sociaal-maatschappelijke omgeving waarin de burger zijn eigen doelen beter denkt te kunnen realiseren (wereldbeeld).