Wat kan fietsbeleid betekenen voor het klimaatbeleid?

01-06-2009 | Publicatie

In 2007 hebben de Nederlandse gemeenten en het Rijk een klimaatakkoord afgesloten. Dat akkoord bevat afspraken op het gebied van energiebesparing, het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen, energietransitie en het klimaatbestendig maken van Nederland.

Veel gemeenten zijn sindsdien actief aan de slag gegaan met de ontwikkeling en uitvoering van klimaatbeleid. Ter ondersteuning heeft SenterNovem een lijst opgesteld van tien eenvoudige maatregelen die gemeenten zelf kunnen nemen om schone en zuinige mobiliteit te bevorderen. Eén van die maatregelen is het voeren van een actief fietsbeleid. In dit artikel wordt ingegaan op de vraag wat gemeentelijk fietsbeleid kan bijdragen aan de reductie van emissies van CO2, het belangrijkste broeikasgas.