Afwenteling en blauwe knooppunten. Sleutel voor duurzaam waterbeleid- Evaluatie Deelstroomgebiedsvisies, deelrapport 2

01-08-2005 | Publicatie

Het kabinet streeft in het Waterbeleid 21e eeuw (WB21), het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) en de Europese Kaderrichtlijn Water naar het op orde brengen en houden van het watersysteem. Om aan te geven wat hiervoor nodig is, zijn door de provincies, waterschappen en gemeenten zestien deelstroomgebiedsvisies opgesteld. De hieruit voortvloeiende doelstellingen kunnen grote ruimtelijke gevolgen hebben. Daartoe raakt het waterbeleid in toenemende mate betrokken bij andere beleidsterreinen, zoals landbouw, milieu, natuur, stedelijke gebied en ruimtelijke ordening. De deelstroomgebiedsvisies brengen deze samenhang nog onvoldoende in beeld, waardoor nu onvoldoende duidelijk is wat de bestuurlijke keuzen en consequenties zijn.