Werking van de Meststoffenwet 2006

29-10-2007 | Publicatie

Nederland kan in 2015 voldoen aan de Europese nitraatnorm voor grondwater. Uitzondering vormt het zuidelijk zandgebied, waar de nitraatconcentratie ruim 30 mg/l te hoog blijft. De kwaliteit van het oppervlaktewater zal in de komende 20 jaar – ondanks evenwichtsbemesting voor fosfaat – echter niet verbeteren. Dit zijn de belangrijkste conclusies van de evaluatie van de Meststoffenwet van het Milieu- en Natuurplanbureau.

Oplossing nitraatprobleem komt dichterbij maar fosfaatproblematiek is hardnekkig

Rond 2015 kan Nederland de EU-nitraatnorm van 50 mg/l in grondwater halen. Daarvoor moet Nederland de stikstofgebruiksnormen voor akker- en tuinbouw op zand en lösskorten met 10% en moet de Nitraatrichtlijn toestaan dat Nederland de concentraties middelt voor het hele zandgebied. Nederland heeft echter toegezegd dat de nitraatnorm in ieder grondwaterlichaam wordt gehaald. In het stroomgebied van de Maas is dat onmogelijk want tot 2015 is de concentratie daar ruim 80 mg/l.

Fosfaatevenwichtsbemesting in 2015 stabiliseert de kwaliteit van het oppervlaktewater in landbouwgebieden. Hiermee kan de helft van de landbouwwateren voldoen aan de fosfordoelstelling van de Kaderrichtlijn Water. Er is nog veel ruimte voor verdere aanscherping van fosfaatgebruiksnormen als het landbouwkundig bemestingsadvies het uitgangspunt zou zijn. Mestafzet onder het gebruiksnormenstelsel kostte de landbouwsector bijna 200 miljoen euro, vergelijkbaar met onder MINAS. Voor de veehouderij stegen deze kosten in 2006 met ruim 100 miljoen euro, vooral door vergoeding aan de akkerbouw.

Foto: koeien in de wei langs een sloot

Foto: De mest- en waterdossiers zijn in Nederland sterk verweven

Zie ook: