Zekerheid doelbereik Milieubalans 2006: Onzekerheden in de emissieramingen

01-10-2007 | Publicatie

Dit rapport beschrijft de methodologische onderbouwing van de onzekerheidsuitspraken in de Milieubalans 2006. Het doel van deze studie is tweeledig: enerzijds het vastleggen van de gegevens die gebruikt zijn voor de onzekerheidsberekeningen bij de emissieramingen in de Milieubalans 2006 en anderzijds het verklaren van de verschillen tussen de onzekerheidsberekeningen bij de Milieubalans 2006 met de studies die daaraan voorafgingen, de Milieubalans 2005 en de Referentie Raming 2005.

De conclusies na het uitvoeren van een onzekerheidsanalyse op de emissieramingen van de Milieubalans 2006 zijn dat het met vastgesteld beleid onwaarschijnlijk is dat het beleidsdoel voor 2010 voor zwaveldioxide en stikstofoxiden gehaald gaat worden. Verder is de kans ongeveer fifty-fifty dat het doel voor zowel de broeikasgassen als voor ammoniak gehaald wordt, terwijl het doel van vluchtige organische stoffen waarschijnlijk wel gehaald wordt. In deze analyse is rekening gehouden met een tweetal soorten onzekerheden: onzekerheden in historische monitoringsdata en onzekerheden in de toekomstige ontwikkelingen ('ramingsonzekerheden'). De basisgegevens voor de analyse zijn aangeleverd door sectorspecialisten binnen Energieonderzoek Centrum Nederland en het Milieu- en Natuurplanbureau.