Zuur- en stikstofdepositie in Nederland in de periode 1981-2002

19-07-2006 | Publicatie

Het Milieu- en Natuurplanbureau heeft de deposities van potentieel zuur en stikstof in Nederland voor de periode 1981 tot en met 2002 opnieuw berekend. Dit heeft een nieuwe, consistente reeks voor de zuur- en stikstofdepositie opgeleverd. De herberekening heeft geen beleidsconsequenties.

Zuur- en stikstofdepositie in Nederland in de periode 1981-2002

Het Milieu- en Natuurplanbureau heeft de deposities van potentieel zuur en stikstof in Nederland voor de periode 1981 tot en met 2002 opnieuw berekend. Jarenlang werd hiervoor het Dutch Empirical Acid Deposition Model (DEADM), gebruikt. In de loop van de tijd zijn diverse correcties op DEADM aangebracht. Deze zijn echter door de jaren heen niet altijd consequent uitgevoerd. De berekende deposities van verschillende jaren waren daardoor niet altijd goed vergelijkbaar.

Consistente reeks

De nieuwe aanpak is geheel gebaseerd op berekeningen met het Operationeel Prioritaire Stoffen (OPS) model. De nieuwe berekeningswijze heeft nu over de gehele periode van 1981 tot en met 2002 een consistente reeks van depositiegetallen opgeleverd.

Verschillen oude en nieuwe methode

De herberekende verzurende depositie is voor de jaren 1981 tot en met 1987 10 tot 20% lager dan volgens de eerdere berekeningen. Het verschil bedraagt maximaal 1550 mol per hectare. Voor de jaren 1988 tot 1993 liggen de verschillen juist andersom: de herberekende depositie is 5 tot 10% hoger dan in de oude berekeningen. Vanaf 1993 zijn de verschillen gering; er zijn daarom geen beleidsconsequenties.