Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Publicaties

60 resultaten
 1. Bijdrage GLB aan beleidsdoelen milieu, natuur en landschap. Een verkenning van de mogelijke inzet van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

  Bloeiende akkerranden, kwinkelerende veldleeuweriken, weidse vergezichten. Het boerenbedrijf levert meer dan alleen voedsel. In de huidige landbouw is intensieve voedselproductie echter dominant....

 2. Vooruitzichten voor de integratie van ecosysteemgoederen en -diensten in international beleid

  Deze studie laat zien hoe de lokale levering van ecosysteemgoederen en -diensten ( Ecosystem Goods and Services , EGS) nauw gerelateerd is aan internationaal beleid voor ontwikkelingssamenwerking...

 3. Breaking Boundaries for Biodiversity. Expanding the policy agenda to halt biodiversity loss.

  De Nederlandse consumptie en export hebben invloed op de snelle achteruitgang van plant- en diersoorten en ecosystemen (biodiversiteit) in andere landen. Via handelsstromen komen deze producten,...

 4. Bijdrage van anorganische secondaire aërosolen aan PM10 and PM2.5 in Nederland; metingen en modellering

  Uit onderzoek blijkt dat de atmosferische omzettingsproducten van zwaveldioxide, stikstofoxiden en ammoniak dragen 50 procent meer bij aan de fijnstofconcentraties dan tot nu toe werd gemeten en...

 5. De betekenis van organische verbindingen voor de stikstofdepositie in Nederland

  De natte depositie van stikstof in Nederland vindt vrijwel geheel in de vorm van ammonium en nitraat plaats. Dit is de belangrijkste conclusie van een onderzoek naar niet-routinematig gemeten...

 6. Broeikasgasemissies in Nederland 1990-2008

  Dit rapport bevat trendanalyses voor de emissies van broeikasgassen in de periode 1990-2008 mede op basis van documentatie van de gebruikte berekeningsmethoden, emissiefactoren en databronnen....

 7. Rethinking Global Biodiversity Strategies

  Het beschermen van waardevolle natuurgebieden is niet voldoende om de afname van de biodiversiteit te verminderen, maar blijft wel noodzakelijk. Om het tempo van het biodiversiteitverlies fors af...

 8. Beleidsgericht onderzoeksprogramma fijn stof. Resultaten op hoofdlijnen en beleidsconsequenties

  Mensen veroorzaken een veel groter deel van het fijn stof in de lucht dan gedacht. Dat blijkt uit het rapport 'Beleidsgericht Onderzoeksprogramma fijn stof' van het Planbureau voor de...

 9. Assessing an IPCC assessment. An analysis of statements on projected regional impacts in the 2007 report

  PBL Netherlands Environmental Assessment Agency has found no errors that would undermine the main conclusions in the 2007 report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) on possible...

 10. Broeikasgasemissies van de EU in vier toekomstscenario's

  Het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) wordt binnenkort herzien. Vanwege de grote invloed van de landbouw zal een hervorming van het landbouwbeleid ook vele duurzaamheidthema's beïnvloeden...