Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Publicaties

60 resultaten
 1. Concentratiekaarten voor grootschalige luchtverontreiniging in Nederland. Rapportage 2010

  Het aantal plekken waar niet wordt voldaan aan de norm voor stikstofdioxide (NO 2 ) zal de komende jaren sterk dalen. Uit een nieuwe rapportage blijkt echter dat die daling de komende jaren...

 2. Geschikte nationale mitigatiemaatregelen in ontwikkelingslanden: uitdagingen en kansen

  Het wordt steeds duidelijker dat het voorkomen van gevaarlijke klimaatverandering vereist dat broeikasgasemissiereducties niet alleen plaatsvinden in de geïndustrialiseerde landen, maar ook in...

 3. Prospects for Mainstreaming Ecosystem Goods and Services in International Policies

  This study shows how local delivery of ecosystem goods and services (EGS) is closely linked to international policies on development cooperation, trade, climate change and reform of international...

 4. Evaluatie van een IPCC-klimaatrapport: Een analyse van conclusies over de mogelijke regionale gevolgen van klimaatverandering

  Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft geen fouten gevonden die de hoofdconclusies van het wetenschappelijke VN-klimaatpanel IPCC uit 2007 over de mogelijke toekomstige gevolgen van...

 5. Op weg naar een duurzame veehouderij. Ontwikkelingen tussen 2000 en 2010

  De Nederlandse veehouderij is de afgelopen tien jaar duurzamer geworden. Het tempo van deze ontwikkeling is echter traag. De vooruitgang is grotendeels het gevolg van Europese en nationale regels....

 6. Verkenning van aanvullende maatregelen in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof. Een verkenning van de gevolgen voor milieu en economie

  De door het kabinet voorgestelde Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) beoogt een duurzame economische ontwikkeling samen te laten gaan met het op termijn realiseren van natuurdoelstellingen voor...

 7. Wat natuur de mens biedt: Ecosysteemdiensten in Nederland

  De natuur levert op een haast onmerkbare manier allerlei diensten aan de mens. Zo beschermen duinen ons land bijvoorbeeld tegen overstromingen en slaan bossen CO 2 op. In Nederland zijn er...

 8. Beleidsruimte voor verstedelijking: poster

  Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft in beeld gebracht waar het Rijksbeleid ruimte biedt voor nieuwe woon- en werklocaties buiten het bestaand bebouwd gebied. De Randstad blijkt nog maar...

 9. Duurzame ontwikkeling van de landbouw in cijfers en ambities. Veranderingen tussen 2001 en 2006

  De landbouw is duurzamer gaan produceren en staat meer open voor de wensen van de samenleving. Toch worden de milieudoelen voor de lange termijn niet gehaald. Dit komt omdat het bestaande beleid...

 10. Milieubalans 2006

  De milieudruk in Nederland is de laatste jaren steeds verder afgenomen, ondanks de groei van de economie (Bruto Binnenlands Product). Voor de periode tot 2010 wordt geraamd dat de ontkoppeling...