Analyse verkiezingsprogramma's 2006

13-11-2006 | Publicatie

Het is niet waarschijnlijk dat politieke partijen hun eigen doelen uit de verkiezingsprogramma’s op het gebied van economie en ecologie tegelijk zullen kunnen realiseren. Dat blijkt uit een analyse van het Milieu- en Natuurplanbureau van de partijprogramma’s. Alle partijen vinden economische groei belangrijk en geven aan dat deze groei in balans moet zijn met andere kwaliteiten zoals milieu.

Samenhang economie en ecologie onderbelicht

Het MNP is in zijn analyse van de verkiezingsprogramma's nagegaan hoe keuzes uit partijprogramma's op de langere termijn doorwerken op de fysieke leefomgeving. Het bleek niet mogelijk om zonder aanvullende (inhoudelijke) interactie met de partijen tot een verantwoorde onderlinge vergelijking van de programma’s te komen.

Alle partijen nemen maatregelen die bijdragen aan economische groei, vrijwel alle partijprogramma's leveren structurele groeipercentages hoger dan 2% (zie Keuzes in kaart, CPB, 2006). Als deze groei op de langere termijn wordt gecontinueerd is dit in lijn met eerder uitgewerkte toekomstscenario's met hoge economische groei en een sterke rol voor de markt. Deze economische groei kan -gezien de demografische ontwikkeling- op de wat langere termijn alleen met (arbeids)migratie tot stand komen. Partijprogramma’s geven niet aan hoe hier op deze termijn mee wordt omgegaan. Wel leggen ze de nadruk op arbeidsmigratie boven gezinsmigratie. De netto immigratie is op de langere termijn een belangrijke factor voor de economische groei, maar ook voor het toekomstig beslag op de fysieke ruimte en de kwaliteit van de leefomgeving.