Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2007-2025: belangrijkste uitkomsten

15-10-2008 | Publicatie

In 2008 hebben het PBL en het CBS voor de tweede keer de regionale bevolkings- en allochtonenprognose uitgebracht. De prognose is gemaakt met het model PEARL en geeft een beeld van de gemeentelijke ontwikkelingen in de hele bevolking en in die in de allochtone bevolking. In dit artikel wordt ingegaan op diverse uitkomsten op provincie- en gemeenteniveau.